Rozwój Polskich Uczelni - nabór wniosków zakończony marzec 2014

VI NABÓR WNIOSKÓW
MARZEC 2014

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
pełniąca rolę Operatora programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

ogłasza Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym

Rozwój Polskich Uczelni

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

1. Działania podlegające dofinansowaniu w ramach naboru wniosków dla Rozwoju Polskich Uczelni

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach Rozwoju Polskich Uczelni – jedno- lub wielostronnych projektów, mających na celu opracowanie programów nauczania i rozwój zdolności instytucjonalnych polskich uczelni wyższych.

Nabór jest otwarty dla wszystkich dyscyplin akademickich; możliwe jest również dofinansowanie projektów interdyscyplinarnych łączących różne obszary wiedzy. Działania realizowane w ramach poszczególnych projektów powinny prowadzić do:

 • rozwoju programów studiów w języku angielskim (wykładowym);
 • rozwoju wspólnych programów studiów (na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim), prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu;
 • rozwoju nowych, innowacyjnych programów studiów, odpowiadającym nowym potrzebom i wyzwaniom pojawiającym się na poziomie krajowym lub europejskim;
 • przygotowania nowych kursów, modułów, specjalizacji, programów studiów;
 • utworzenia dwustopniowych programów studiów w oparciu o efekty kształcenia, z ECTS jako systemem transferu i akumulacji punktów;
 • rozwoju kultury jakości, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości;
 • rozwoju programów studiów we współpracy z sektorem prywatnym.

Projekty mogą uwzględniać:

 • międzynarodową mobilność pomiędzy partnerami;
 • przygotowanie programów nauczania;
 • organizację spotkań, seminariów, warsztatów;
 • analizę potrzeb;
 • opracowanie polityki i strategii;
 • rozwój narzędzi dydaktycznych, metod, materiałów.

Priorytetowo będą traktowane projekty związane z tematyką środowisko i zmiany klimatyczne. Wszystkie dyscypliny naukowe odnoszące się do tej tematyki będą kwalifikowane do wsparcia, w tym projekty interdyscyplinarne.

Katalog przykładowych działań uznanych za wpisujące się w tematykę środowiska i zmian klimatycznych

Planowany projekt lub działania planowane w ramach projektu mają na celu bądź dotyczą m.in.:

 1. Wzrostu świadomości studentów i absolwentów oraz pracowników uczelni wyższych dotyczącej środowiska i zmian klimatycznych oraz zwiększenia bazy wiedzy uczelni w tym zakresie
 2. Poprawy zgodności z unijnym prawodawstwem dotyczącym ochrony środowiska, w tym np. zwiększona wymiana informacji między Norwegią i Polską na temat oddziaływania na środowisko, stanu i trendów oraz dostosowanie aktów prawnych zgodnie z legislacją UE
 3. Zwiększenia świadomości na temat monitorowania środowiska oraz zintegrowanego planowania i kontroli oraz edukacji w tym zakresie, w tym np. poprawy efektywności i jakości monitoringu środowiska poprzez podniesienie jakości danych oraz informacji o środowisku
 4. Zwiększenia świadomości społecznej oraz edukacji w zakresie różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włącznie ze wzrostem świadomości społecznej i edukacji dotyczącej powiązań między różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu czy ekonomiczną wyceną biosystemów
 5. Zwiększenia świadomości i edukacji w zakresie zmian klimatycznych i odnawialnych źródeł energii, w odniesieniu np. do efektywności energetycznej, zdolności oceny podatności na skutki wywołane zmianą klimatu, adaptacji do zmian klimatu, redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez przemysł czy badań polarnych związanych ze zmianami klimatu. Kształcenie umiejętności zarządzania adaptacyjnego w odniesieniu do zmian klimatycznych
 6. Pogłębienia wiedzy i międzynarodowej współpracy w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych, w tym np. w zakresie częstszego wykorzystania tzw. „zielonych” technologii przyjaznych dla środowiska czy technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS)
 7. Zwiększenia świadomości i edukacji na temat niebezpiecznych substancji, w tym np. zapobiegania negatywnym dla środowiska skutków spowodowanych przez chemikalia i odpady niebezpieczne
 8. Zwiększenia świadomości i edukacji w dziedzinie zintegrowanego gospodarowania zasobami wód morskich i śródlądowych
 9. Uwzględnienie w programach studiów i/lub kursach modeli biznesowych w przedsiębiorstwach zorientowanych na problemy środowiskowe i związane ze zmianami klimatu, a także zwiększenia zielonych, tj. przyjaznych środowisku miejsc pracy i przedsiębiorczości oraz analiza rynku pracy pod kątem podaży i popytu na miejsca pracy w sektorze produktów i usług środowiskowych
 10. Wzrost kwalifikacji absolwentów uczelni i pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych w zakresie aspektów środowiskowych i klimatycznych, jako ważnego czynnika rozwoju gospodarczego

bądź innych zagadnień dotyczących środowiska i zmian klimatycznych.

2. Uprawnieni Wnioskodawcy

Uprawnionymi wnioskodawcamipolskie uczelnie wyższe. Instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana na terenie Polski od co najmniej 12 m-cy, licząc do dnia składania wniosku.

Partnerstwo instytucji z Polski i Norwegii jest obligatoryjne dla projektów mających na celu rozwój wspólnych programów studiów. W takich przypadkach uprawnione instytucje z Polski będą składać wniosek w imieniu całej grupy partnerskiej. W innych typach projektów partnerstwo będzie opcjonalne.

Partnerzy z Polski i Norwegii – uprawnione instytucje to: szkoły, uczelnie wyższe, inne instytucje oferujące edukację na wszystkich poziomach, sektor prywatny - przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni współpracujący z instytucjami edukacji, organizacje publiczne i prywatne, w tym instytucje not-for-profit i pozarządowe, ośrodki badawcze.

Uwaga: w przypadku projektów mających na celu rozwój wspólnych programów studiów partnerstwo wymaga nawiązania współpracy z co najmniej jedną instytucją z Norwegii, dodatkowo w projekcie mogą uczestniczyć inne instytucje partnerskie.

3. Czas trwania pojedynczego projektu

Pojedynczy projekt powinien trwać minimum 12 miesięcy i zawierać się w datach od 1 stycznia 2015 do 31 maja 2016.

4. Kwota środków dostępnych w naborze

Całkowita alokacja (środki z NMF 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) na konkurs wniosków Rozwój Polskich Uczelni wynosi 5 049 182 EUR.

5. Dofinansowanie pojedynczego projektu

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania pojedynczego projektu w wysokości od 20 000 EUR do 250 000 EUR. Kwota przyznanego dofinansowania z programu nie może przekroczyć 90% kosztów projektu, pozostałe min. 10% powinno zostać zapewnione ze źródeł innych niż FSS.

6. Koszty kwalifikowalne

W ramach projektów Rozwój Polskich Uczelni uprawnione będą następujące typy wydatków:

 • koszty podróży, ubezpieczenia i utrzymania;
 • koszty organizacji seminariów, warsztatów, konferencji;
 • wynagrodzenia i honoraria pracowników realizujących projekt;
 • przygotowanie i drukowanie/produkcja materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu;
 • zakup wyposażenia szkoleniowego na kwotę nieprzekraczającą 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych;
 • koszty administracyjne;
 • dodatkowe koszty wynikające ze specjalnych potrzeb, np. niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

7. Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej. Oceny formalnej dokonuje Operator Programu, ocena merytoryczna dokonywana jest przez niezależnych ekspertów zewnętrznych.

Wnioski będą traktowane jako spełniające kryteria formalne oraz kwalifikowalności, jeśli m.in.:
a) zostaną złożone w określonym terminie;
b) zostaną złożone na odpowiednim formularzu aplikacyjnym;
c) będą podpisane przez uprawnione osoby;
d) wszystkie wymagane obowiązkowe załączniki będą dołączone.

Kompletna lista kryteriów znajduje się w Karcie oceny formalnej.

Ocenie merytorycznej będą podlegały następujące zagadnienia:

 1. cele projektu;
 2. metodologia i program pracy;
 3. innowacyjny charakter;
 4. stosunek kosztów do korzyści (racjonalność planowanego budżetu);
 5. trwałe oddziaływanie i znaczenie rezultatów projektu;
 6. upowszechnianie rezultatów projektu.
 7. związek projektu z tematyką środowiska i zmian klimatycznych.

Dodatkowo ocena merytoryczna obejmować będzie także ocenę wnioskowanego budżetu w odniesieniu do proponowanych działań.  

Projekty, w których działania odnosić się będą bezpośrednio do tematyki środowiska i zmian klimatycznych otrzymają dodatkowe 20% punktów (wynik oceny merytorycznej zostanie pomnożony przez współczynnik 1,20).

Kompletna lista ocenianych zagadnień wraz z wytycznymi dotyczącymi oceny związku projektu z tematyką środowiska i zmian klimatycznych znajduje się w Karcie oceny merytorycznej.

Na podstawie oceny wykonanej przez ekspertów zewnętrznych, Komitet ds. Wyboru Projektów przygotowuje listę rankingową projektów, w podziale na projekty proponowane do dofinansowania, odrzucone oraz znajdujące się na liście rezerwowej („waiting list”). Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla projektów podejmuje Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na mocy uchwały.

Karty oceny formalnej oraz merytorycznej, jak również szczegółowe kryteria selekcji znajdują się w załącznikach do zaproszenia.

8. Informacje o środkach odwoławczych przysługujących instytucji wnioskującej

Wnioskodawca może skorzystać z procedury odwoławczej od decyzji o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej lub merytorycznej. Procedura odwoławcza jest dwuinstancyjna. Ciałem odwoławczym pierwszej instancji jest Operator Programu. Ciałem odwoławczym drugiej instancji jest Krajowy Punkt Kontaktowy. Nie ma procedury odwoławczej od decyzji Krajowego Punktu Kontaktowego. Nie ma również odwołań od ostatecznej decyzji Operatora Programu, dotyczącej przyznania dofinansowania.

9. System płatności i raportowanie

Płatność zaliczkowa w wysokości do 80% całkowitej kwoty dofinansowania płatna będzie po podpisaniu umowy finansowej między Operatorem Programu a Instytucją Wnioskującą. Płatność bilansująca (jeśli dotyczy) w wysokości do 20% całkowitej kwoty dofinansowania, płatna będzie po akceptacji Raportu końcowego.

W przypadku instytucji prywatnych otrzymujących grant w wysokości powyżej 25 000 EUR po badaniu zdolności finansowej płatności zaliczkowe mogą być dokonywane w kilku ratach. W takich przypadkach Raport częściowy będzie podstawą do wypłaty drugiej zaliczki, która zostanie przekazana dopiero po wykorzystaniu 70% poprzedniej płatności.

Beneficjent przedkłada Raporty częściowe co 4 miesiące, obejmujące 3 okresy sprawozdawcze w każdym roku kalendarzowym. Końcowe rozliczenie projektu nastąpi po zatwierdzeniu Raportu końcowego, składanego w terminie do miesiąca po zakończeniu okresu kwalifikowalności.

10. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 27 marca 2014 r. do dnia 27 maja 2014 r., do godz. 16.00. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i do wersji elektronicznej, składanej za pośrednictwem generatora wniosków.

Wniosek składa się z części polskiej oraz angielskiej. Wniosek musi zostać obowiązkowo złożony poprzez generator wniosków znajdujący się na stronie online.frse.org.pl. Następnie wydrukowany wniosek wraz z kompletem załączników musi być dostarczony w jednej kopercie lub paczce, drogą pocztową (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską (w tym przypadku decyduje data nadania) lub osobiście, w 2 egzemplarzach do Operatora Programu na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

11. Dokumenty do pobrania

Dokumenty aplikacyjne:

Dodatkowe dokumenty programu:

 • Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014 
 • Wytyczne Państw–Darczyńców
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego pełniącego rolę Krajowego Punktu Kontaktowego

http://www.fss.org.pl/program/dokumenty-programowe

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od 9.00 do 16.00):

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel.+48/22 46 31 000
fax +48/22 46 31 028
fss@frse.org.pl
www.fss.org.pl

Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady – w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

Dane kontaktowe dla osób poszukujących dodatkowych informacji o możliwości znalezienia instytucji partnerskich w Norwegii:

Norwegia

The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU)/Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Edukacji SIU
Veena Gill i Frank Moe
Postbox 7800
N-5020 Bergen
Norway
tel. + 47 55 30 88 00
fax + 47 55 30 88 01
siu@siu.no
www.siu.no

Działanie Rozwój Polskich Uczelni jest dofinansowane z funduszy norweskich i środków krajowych.