Wyniki naboru

Warszawa, 26 listopada 2014

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PROJEKTÓW

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) informuje, że w wyniku postępowania selekcyjnego dla wniosków składanych w naborze w terminie do 27 maja 2014 r., Zarząd FRSE, na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów, podjął w dniu 26 listopada 2014 r. ostateczną uchwałę dotyczącą przyznania środków finansowych dla działania Rozwój Polskich Uczelni.

Spośród 124 wniosków złożonych w ramach konkursu, w wyniku oceny formalnej zatwierdzonych do dalszego etapu oceny merytorycznej zostało 118 wniosków. W wyniku oceny merytorycznej na liście rankingowej umieszczono 82 projekty. Z uwagi na wysokość środków finansowych jakimi dysponował Operator w ramach rundy selekcyjnej tj. 5 049 182 EUR (tj. 21 094 977,48 PLN po kursie 1 EUR=4,1779 PLN) ostatecznie na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania umieszczonych zostało 38 projektów:

===> Lista projektów dofinansowanych

Poniżej publikujemy listę rankingową projektów zatwierdzonych do dofinansowania w kolejności ustalonej przez Komitet ds. Wyboru Projektów i zatwierdzonej przez Zarząd FRSE:

===> Lista rankingowa projektów dofinansowanych

 

Na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów, Zarząd FRSE ustalił listę rezerwową, na której umieszczono 12 projektów:

===> Lista rezerwowa

Poniżej publikujemy listę rezerwową projektów w kolejności ustalonej przez Komitet ds. Wyboru Projektów i zatwierdzonej przez Zarząd FRSE:

===> Lista rezerwowa w kolejności ustalonej przez Komitet ds. Wyboru Projektów

 

Pozostałe 32 projekty, pomimo pozytywnej oceny jakościowej, nie zostały zatwierdzone do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji środków jakimi dysponował Operator w ramach rundy selekcyjnej:

===> Lista projektów niezatwierdzonych do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji

Poniżej publikujemy listę rankingową projektów niezatwierdzonych do dofinansowania w kolejności ustalonej przez Komitet ds. Wyboru Projektów i zatwierdzonej przez Zarząd FRSE:

===> Lista rankingowa projektów niezatwierdzonych do dofinansowania

W przypadku wniosków, które otrzymały status „zatwierdzony do dofinansowania” lub „niezatwierdzony do dofinansowania – brak środków” decyzja jest ostateczna. Status „lista rezerwowa” jest statusem tymczasowym - oznacza to, iż projekt będzie mógł być dofinansowany tylko i wyłącznie w przypadku uwolnienia środków.

 


Warszawa, 26 października 2014

INFORMACJA O WYNIKACH ODWOŁAŃ

Informujemy, iż w dniu 21 października 2014 r. zakończył się etap rozpatrywania odwołań złożonych w wyniku oceny merytorycznej, przeprowadzonej dla wniosków złożonych do Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego do 27 maja 2014 r. w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni.

Do działania złożono 124 wnioski. W wyniku oceny formalnej zatwierdzonych do dalszego etapu oceny merytorycznej zostało 118 wniosków. W wyniku oceny merytorycznej na liście rankingowej umieszczono 82 projekty, 36 z uwagi na niespełnienie kryteriów jakościowych nie znalazły się na liście projektów zatwierdzonych. W dniu 5 września br. przesłano wszystkim wnioskodawcom wyniki oceny merytorycznej.

Wnioskodawcy złożyli łącznie 33 odwołania od wyników oceny merytorycznej. W jednym przypadku Zarząd FRSE podjął decyzję o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia na skutek niezachowania terminu na złożenia odwołania.

W związku z wniesieniem przez wnioskodawców zarzutów do wyniku oceny merytorycznej, Operator Programu zlecił przeprowadzenie zewnętrznej ekspertyzy w zakresie zbadania zasadności zgłaszanych zarzutów. Ekspertyza polegała na następujących czynnościach: ekspert został zobowiązany do sformułowania opinii, czy ocena jakościowa w zakresie zakwestionowanych przez wnioskodawcę kryteriów została przeprowadzona w sposób prawidłowy oraz czy zarzuty wnioskodawcy dotyczące oceny należy uznać za zasadne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ocenie któregoś z kryteriów, ekspert sformułował dla każdego kryterium oceny szczegółowy komentarz uzasadniający stwierdzenie nieprawidłowości w ocenie.

W 19 przypadkach odwołań Operator Programu uwzględnił zarzuty wnioskodawców i skierował wnioski do ponownej oceny. W 13 przypadkach rozpatrzono odwołania negatywnie. Informujemy, iż w żadnym przypadku ponownej oceny, zmiana oceny punktowej wniosku nie spowodowała zmiany jego statusu po ocenie merytorycznej. 

Wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani indywidualnie o rozpatrzeniu odwołania i wyniku ponownej oceny, tam gdzie ona miała miejsce. Wnioskodawcy otrzymali informację dotyczącą dalszej procedury.

Ostateczną decyzję o dofinansowaniu poszczególnych projektów podejmie Zarząd FRSE, na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów. Nastąpi to najprawdopodobniej w połowie listopada 2014 r.


 

Warszawa, 5 września 2014

INFORMACJA O WYNIKU OCENY MERYTORYCZNEJ

Informujemy, iż w dniu 1 września br. zakończył się wstępny etap oceny merytorycznej, przeprowadzonej dla wniosków złożonych do Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego do 27 maja 2014 r. w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni.

Do działania złożono 124 wnioski. W wyniku oceny formalnej zatwierdzonych do dalszego etapu oceny merytorycznej zostało 118 wniosków. Celem oceny merytorycznej było dokonanie weryfikacji projektu pod względem spełnienia kryteriów merytoryczno-technicznych oraz stworzenie listy rankingowej przedłożonych projektów w oparciu o przyznaną im punktację. Ocenę merytoryczną dokonali dwaj niezależni eksperci ustanowieni przez Operatora Programu. Eksperci oddzielnie przyznawali punkty dla danego projektu zgodnie z kryteriami oceny. Listę rankingową tworzy się na podstawie uśrednionej oceny obu ekspertów. W przypadku rozbieżności wynoszących więcej niż 30% wyższego wyniku w ocenie dokonanej przez obu ekspertów, Operator Programu zlecał ocenę projektu trzeciemu ekspertowi. W takich przypadkach na potrzeby listy rankingowej projektów stosuje się uśrednioną liczbę punktów z dwóch najbardziej zbliżonych wyników. W wyniku oceny merytorycznej 82 projekty otrzymały więcej niż 60% punktów i tym samym uzyskały status zatwierdzonych.

Operator Programu zaprasza do zapoznania się w listą rankingową projektów:

===> Lista rankingowa projektów

Wszyscy Wnioskodawcy zostali poinformowani indywidualnie o ocenie wniosków, jak również otrzymali informację dotyczącą dalszej procedury. W związku z możliwymi odwołaniami od oceny merytorycznej, przewidzianymi w procedurze Programu, ocena ta zostanie zakończona po rozpatrzeniu potencjalnych odwołań, prawdopodobnie na początku listopada 2014 r.  

Ostateczną decyzję o dofinansowaniu poszczególnych projektów podejmie uchwałą Zarząd FRSE, na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów. Nastąpi to najprawdopodobniej w połowie listopada 2014 r.

 

Warszawa, 1 lipca 2014

INFORMACJA O WYNIKU OCENY FORMALNEJ

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) w Polsce informuje, że zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni w terminie do 27 maja 2014 roku. Wniosek był oceniany zgodnie z kryteriami podanymi w Karcie Oceny Formalnej, opublikowanej na stronie internetowej www.fss.org.pl.

Ostatecznie do Operatora wpłynęło 124 wnioski w wersji elektronicznej i papierowej na łączną kwotę 16 855 095 EUR. Zarząd Fundacji w dniu dzisiejszym uznał, że wymagania formalne spełnia 118 wniosków na łączną kwotę 15 819 984 EUR i skierował je do oceny merytorycznej, której dokona zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w Przewodniku dla Wnioskodawców dwóch niezależnych ekspertów powołanych przez Operatora.

Poniżej publikujemy listę wniosków złożonych w niniejszym naborze wraz z ich statusem po dokonaniu oceny formalnej. Ponadto wszyscy wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wyniku oceny formalnej. Uczelnie, których wnioski o dotację zostały odrzucone na etapie oceny formalnej zostaną poinformowane szczegółowo o przyczynach odrzucenia wraz z przypomnieniem o prawie do złożenia odwołania.

===> Wyniki oceny formalnej


 

Warszawa, 27 maja 2014

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się nabór wniosków do działania Rozwój Polskich Uczelni, który trwał od 27 marca do 27 maja 2014 r.

W ramach naboru w systemie on-line złożonych zostało 126 wniosków na łączną kwotę 17 120 429 €.

Obecnie do Biura Operatora Programu wpływają wersje papierowe wniosków,  zatem powyższe liczby mogą ulec zmniejszeniu.

Wnioski  są na bieżąco poddawane ocenie formalnej zgodnie z Kartą Oceny Formalnej opublikowaną wraz z dokumentacją konkursową. O wynikach konkursu po kolejnych etapach oceny wniosków będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy wszystkim instytucjom za zainteresowanie konkursem wniosków i aktywny udział w naborze!

***