Wyniki naboru wniosków

07.02.2014

Szanowni Państwo!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) informuje, że w wyniku postępowania selekcyjnego dla wniosków składanych w naborze w terminie do 7 czerwca 2013, w związku z zakończeniem procedury odwoławczej przed II instancją, w dn. 4 lutego 2014 Zarząd FRSE, na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów, podjął ostateczną uchwałę dotyczącą przyznania środków finansowych dla działania Rozwój Polskich Uczelni.

Do dofinansowania zostały zarekomendowane projekty, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały 60 lub więcej punktów (wynik średniej ocen ekspertów dla dwóch najbardziej zbliżonych ocen), jednak ostateczna decyzja dotycząca dofinansowania wiązała się zarówno z koniecznością wyłonienia najlepszych projektów, jak i wysokością środków, jakimi dysponował Operator w ramach rundy selekcyjnej tj. 2 866 666,50 EUR.

Projekty ze statusem „zatwierdzony do dofinansowania” bądź „lista rezerwowa” w wyniku oceny merytorycznej ekspertów zewnętrznych uzyskały wynik ≥ 84 pkt. (maksymalna punktacja = 100 pkt.).

W przypadku wniosków, które otrzymały status „zatwierdzony do dofinansowania” lub „niezatwierdzony do dofinansowania – brak środków” decyzja jest ostateczna. Status „lista rezerwowa” jest statusem tymczasowym - oznacza to, iż projekt będzie mógł być dofinansowany tylko i wyłącznie w przypadku uwolnienia środków w razie rezygnacji z realizacji projektu przez któregoś z Beneficjentów z listy głównej, którego projekt otrzymał status “zatwierdzony do dofinansowania”.

-> Lista statusów projektów Rozwoju Polskich Uczelni - stan na dzień 7 lutego 2014


30.01.2014

Szanowni Państwo,

Ostateczna lista projektów dofinansowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej Operatora Programu najpóźniej do 14 lutego 2014 r.
Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności związane z przedłużeniem terminu ogłoszenia wyników konkursu.


03.01.2014

Szanowni Państwo,

Przewidujemy, że procedura odwoławcza przed drugą instancją powinna zakończyć się najwcześniej ok. połowy stycznia 2014 r., obecnie trwa wymiana ostatniej korespondencji z Krajowym Punktem Kontaktowym. Ostateczna lista projektów dofinansowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej Operatora Programu www.fss.org.pl po konsultacjach z Komitetem Selekcyjnym oraz po jej zatwierdzeniu przez Zarząd FRSE najprawdopodobniej do końca stycznia 2014 r. Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności związane z przedłużeniem terminu ogłoszenia wyników konkursu.


04.11.2013

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż w związku z trwającą procedurą odwoławczą przed drugą instancją, prawdopodobny termin ogłoszenia listy projektów dofinansowanych ulega kolejnemu przesunięciu. Trwa wymiana korespondencji związanej z procedurą odwoławczą od wyników oceny merytorycznej, w zależności od przyjętego sposobu dalszego procedowania wyniki konkursu będą znane najwcześniej prawdopodobnie pod koniec grudnia 2013.

Zdajemy sobie sprawę, iż dla wielu wnioskodawców przedłużający się termin rozstrzygnięcia konkursu jest kłopotliwy tym bardziej, że sporo działań projektowych miało rozpocząć się już w listopadzie. W związku z powyższym dla projektów, które uzyskają dofinansowanie, a planowo miały się rozpocząć w listopadzie-grudniu b.r., konieczne będzie przeformułowanie harmonogramu działań – będzie to z Państwem indywidualnie wyjaśnianie przy procesie podpisywania umów finansowych.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych etapach procedury oraz o ostatecznym terminie ogłoszenia wyników naboru.


16.10.2013

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą od wyników oceny merytorycznej, związaną z możliwością składania odwołań do II instancji, ostateczne wyniki konkursu wraz z listą projektów do dofinansowania po decyzji Zarządu FRSE zostaną przedstawione najwcześniej pod koniec października. Należy jednak liczyć się z tym, że ostateczna decyzja może zostać podjęta w listopadzie, w zależności od przebiegu procedury, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.


30.09.2013

Szanowni Państwo,

zakończyła się procedura rozpatrywania odowołań od oceny merytorycznej złożonych do I instancji (Operatora Programu). Na początku października odbędzie się posiedzenie Komitetu ds. Wyboru Projektów, który w formie rekomendacji przedstawi listę projektów do dofinansowania do decyzji Zarządu FRSE. O wynikach procesu selekcji zostaną Państwo poinformowani indywidualnie, umieścimy również ostateczną listę ze statusami projektów po uchwale Zarządu FRSE, co nastąpi prawdopodobnie w drugiej połowie października.


OCENA MERYTORYCZNA

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 21 sierpnia zakończył się wstępny etap oceny merytorycznej, przeprowadzonej przez ekspertów zewnętrznych dla wniosków złożonych do 7 czerwca 2013 w ramach działań Współpraca Instytucjonalna oraz Rozwój Polskich Uczelni.

-> Rozwój Polskich Uczelni – status wniosków po ocenie merytorycznej

Wszyscy Wnioskodawcy zostali poinformowani indywidualnie o ocenie wniosków jak również otrzymali informację dotyczącą dalszej procedury. W związku z możliwymi odwołaniami od oceny merytorycznej, przewidzianymi w procedurze Programu, ocena ta zostanie zakończona po rozpatrzeniu potencjalnych odwołań, prawdopodobnie w drugiej połowie września 2013 r.  

Ostateczną decyzję o dofinansowaniu poszczególnych projektów podejmie uchwałą Zarząd FRSE, na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów. Nastąpi to najprawdopodobniej pod koniec września 2013 r.


OCENA FORMALNA

Wyniki naboru zakończonego 7 czerwca 2013 dla Rozwoju Polskich Uczelni

-> Wyniki oceny formalnej dla wniosków złożonych w ramach Rozwoju Polskich Uczelni

“Odrzucony formalnie” - wniosek nie spełnia kryteriów formalnych i nie podlega dalszej ocenie merytorycznej;
“Zatwierdzony formalnie” - wniosek spełnia kryteria formalne i będzie podlegał ocenie merytorycznej;