Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni - nabór wniosków zakończony

VII NABÓR WNIOSKÓW

Luty 2015

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
pełniąca rolę Operatora programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

ogłasza Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

1. Działania podlegające dofinansowaniu w ramach naboru

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni – wspierających wymiany studentów i pracowników pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego z Polski i Państw – Darczyńców.  W ramach projektów można realizować następujące kategorie działań:

Wymiana studentów (studia 1, 2, 3 stopnia), uprawnieni są studenci z Polski i z Państw-Darczyńców:

 • wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
 • wyjazdy studentów polskich i przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na praktyki do współpracujących instytucji na okres od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
 • studenci realizujący wymiany mogą wziąć udział w intensywnym kursie językowym, który powinien odbyć się na początku okresu wymiany, w kraju goszczącym.

 Wymiana pracowników uczelni, uprawnieni są pracownicy z Polski oraz z Państw-Darczyńców:

 • wyjazdy polskich nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli akademickich z Państw-Darczyńców do Polski w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
 • wyjazdy polskich nauczycieli i pracowników administracyjnych do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli i pracowników administracyjnych z Państw-Darczyńców do Polski w celu realizacji stażu towarzyszącego, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie.

2. Uprawnieni Wnioskodawcy

O dofinansowanie w ramach FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe - posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

Polska uczelnia może współpracować z dowolną liczbą uczelni lub innych instytucji partnerskich z Państw - Darczyńców, o ile ma podpisaną  partnerską umowę międzyinstytucjonalną na rok akademicki 2015/2016. Umowa partnerska jest obligatoryjna.

3. Czas trwania projektu

Uprawniony okres trwania pojedynczego projektu Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni może wynosić do 15 miesięcy – w okresie od 1 lipca 2015 do 30 września 2016 roku.

4. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

Całkowita dostępna wysokość środków (środki z MF EOG i NMF 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) przeznaczona na projekty Mobilności w ramach tego naboru wniosków wynosi €1 600 000,00. 10% alokacji Programu w ramach Funduszy EOG powinno zostać wykorzystane na dofinansowanie wymian w dziedzinie kultury. Całkowita dostępna wysokość środków może zostać powiększona o kwoty nie wykorzystane przez beneficjentów projektów mobilności w poprzednich naborach.

5. Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie otrzymane w ramach FSS pokryje 100% całkowitego, uprawnionego kosztu projektu. Nie jest wymagane współfinansowanie ze strony wnioskodawcy.

6. Koszty kwalifikowalne

Następujące kategorie kosztów będą uprawnione w ramach projektów Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni:

 • koszt podróży i ubezpieczenia dla uczestników indywidualnych;
 • koszty utrzymania za okres spędzony za granicą dla uczestników indywidualnych;
 • koszty organizacji mobilności poniesione przez uczelnię przyjmującą.

 Wymiana studentów

 • dofinansowanie dla polskich studentów  wyjeżdżających  do Państw – Darczyńców na okres studiów lub praktyki: €800 na miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o  potrzebach specjalnych.
 • dofinansowanie dla studentów z Państw – Darczyńców przyjeżdżających do Polski na okres studiów lub praktyki: €600 na miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o  potrzebach specjalnych.

Dodatkowo kwota €500 jako ryczałt na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę.

Wymiana pracowników

 • dofinansowanie dla pracowników polskich wyjeżdżających do Państw – Darczyńców:
  €250 za dzień; €1250 za tydzień; €2100 za miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o  potrzebach specjalnych.
 • dofinansowanie dla pracowników z Państw – Darczyńców przyjeżdżających do Polski: €150 za dzień; €750 za tydzień; €1250 za miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o  potrzebach specjalnych.

Dodatkowo kwota €500 jako ryczałt na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę.

Organizacja mobilności

Każda instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego otrzyma ryczałt €500 za każdego uczestnika przyjętego w ramach projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Kwota ryczałtu powinna zostać wykorzystana na koszty organizacyjne przyjmującej instytucji związane z przygotowaniem i realizacją wymian studentów i pracowników.

7. Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie przeprowadzana jednoetapowo przez Operatora Programu i będzie oceną formalną. Projekty nie będą oceniane pod względem merytorycznym, ponieważ Wnioskodawcy posiadają Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

Wnioski będą uważane za spełniające kryteria formalne, jeśli wszystkie wymienione poniżej warunki zostaną spełnione:

 1. zostały dostarczone w wyznaczonym terminie,
 2. zostały złożone przy użyciu odpowiedniego formularza wniosku,
 3. zostały podpisane przez osobę uprawnioną,
 4. zostały przesłane wraz z obowiązującymi załącznikami.

Pełna lista wymogów formalnych została podana w Karcie Oceny Formalnej.

Rekomendacji projektów do dofinansowania dokonuje Operator Programu. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla projektu podejmuje Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na mocy uchwały.

Odpowiedzialność za nabór uczestników indywidualnych (studentów i pracowników) będzie ponoszona przez ich instytucje macierzyste. W procesie selekcji na uczelniach macierzystych będą przestrzegane procedury Programu Erasmus+  Szkolnictwo Wyższe. 

8. Informacje o środkach odwoławczych przysługujących instytucji wnioskującej

Wnioskodawca  może  skorzystać z procedury odwoławczej  od decyzji o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej. Procedura odwoławcza jest dwuinstancyjna. Ciałem  odwoławczym  pierwszej  instancji  jest Operator Programu. Ciałem odwoławczym drugiej instancji jest Krajowy Punkt Kontaktowy. Nie ma procedury odwoławczej od decyzji Krajowego Punktu Kontaktowego. Nie ma również odwołań od ostatecznej decyzji Operatora Programu, dotyczącej przyznania dofinansowania.

9. System płatności i raportowanie

Płatność zaliczkowa w wysokości do 50% przyznanego dofinansowania będzie realizowana po podpisaniu umowy, druga płatność w wysokości do 30% będzie realizowana po akceptacji Raportu częściowego nr 1,  trzecia płatność w wysokości do 20% będzie realizowana po akceptacji Raportu częściowego nr 2. Płatność bilansująca (jeśli dotyczy) będzie realizowana po akceptacji Raportu końcowego. Rozliczenie końcowe będzie dokonywane po akceptacji Raportu końcowego przesyłanego do Operatora Programu w terminie do 1 miesiąca od zakończenia projektu. W przypadku projektów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni wniosek o płatność może być składany niezależnie od raportu pod warunkiem wydatkowania 70% ostatniej przekazanej płatności oraz 100% wszystkich wcześniejszych płatności (jeśli dotyczy).

10. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Zaproszenie do składania wniosków trwa od 2 lutego 2015 do 2 kwietnia 2015, do 16:00. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i do wersji elektronicznej, składanej za pośrednictwem generatora wniosków.

Wniosek musi zostać obowiązkowo złożony poprzez generator wniosków znajdujący się na stronie online.frse.org.pl Następnie wydrukowany wniosek wraz z kompletem załączników musi być dostarczony w jednej kopercie lub paczce, drogą pocztową (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską (w tym przypadku decyduje data nadania) lub osobiście, w 2 oryginalnych egzemplarzach do Operatora Programu na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Polska

11. Dokumenty do pobrania

Dokumenty aplikacyjne:

- Partnerska umowa międzyinstucjonalna ECHE 2015/2016
- Partnerska umowa międzyinstucjonalna bez ECHE 2015/2016

Dodatkowe dokumenty programowe:

 • Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014 
 • Wytyczne Państw – Darczyńców
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego pełniącego rolę Krajowego Punktu Kontaktowego

http://www.fss.org.pl/program/dokumenty-programowe

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od 9.00 do 16.00):

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel.+48/22 46 31 000
fax +48/22 46 31 028
fss@frse.org.pl
www.fss.org.pl

Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady – w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

Dane kontaktowe dla osób poszukujących dodatkowych informacji o możliwości znalezienia instytucji partnerskich w Norwegii, Islandii i Liechtenstein:

Norwegia

The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU)/Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Edukacji SIU
Veena Gill i Frank Moe
Postbox 7800
N-5020 Bergen
Norway
tel. + 47 55 30 88 00
fax + 47 55 30 88 01
siu@siu.no
www.siu.no

Islandia

Icelandic Centre for Research (RANNIS)/Islandzkie Centrum Badań RANNIS
Vidar Helgason
Laugavegur 13
101 Reykjavík
Iceland
tel. +354 515 5800
fax +354 552 9814
rannis@rannis.is
http://www.rannis.is

Liechtenstein

Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten/Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego AIBA
Marion Kindle-Kühnis
Postplatz 2 / Postfach 22
FL- 9494 Schaan
tel. +423 236 7220
fax +423 236 7224
info@aiba.llv.li
http://www.aiba.llv.li/
http://www.eeagrants.li.com

Dofinansowane z funduszy EOG i funduszy norweskich, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz współfinansowane ze środków polskich.