Podsumowanie zakończonego naboru wniosków

Podsumowanie naboru wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

na rok akademicki 2014/2015

W dniu 2 kwietnia 2014 zakończył się kolejny nabór wniosków na projekty Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych. Uprawnionymi Wnioskodawcami były polskie uczelnie wyższe posiadające ważną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.  Operator Programu otrzymał wnioski od wielu wcześniejszych Beneficjentów oraz od uczelni, które nigdy jeszcze nie uczestniczyły w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Zorganizowane zostały Dni Otwarte, w których uczestniczyło 25 osób – przedstawicieli uczelni, które realizowały wcześniej projekty w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, jak również przedstawicieli uczelni, które planowały złożenie wniosku po raz pierwszy.

Nabór trwał przez dwa miesiące, rozpoczął się 3 lutego, a zakończył 2 kwietnia 2014 roku.  W tym czasie uruchomiona została dla Wnioskodawców platforma internetowa, umożliwiająca złożenie wniosków w wersji elektronicznej. Zgodnie z warunkami konkursu 2 kwietnia o godzinie 16:00 zablokowana została możliwość wypełniania i składania wniosków online.  W systemie elektronicznym złożono 31 wniosków na kwotę 4 291 187,00  Euro.

Dokładne podsumowanie naboru będzie możliwe po otrzymaniu oryginałów wniosków, jednak już teraz można porównać niektóre jego elementy z naborem 2013/2014. Złożono o trzy wnioski mniej, wyrażając mniejsze o € 2 144 357 zapotrzebowanie na środki, zaplanowano 992 wymiany, w porównaniu z 1542 wymianami zaplanowanymi w poprzednim naborze. Analiza opisanej sytuacji pozwala domyślać się jej przyczyn. Jedną z nich może być nie otrzymanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego przez niektóre uczelnie (w tym uczelnie partnerskie z Państw-Darczyńców), które w ten sposób przestały być uprawnione do uczestnictwa w projektach Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Inną przyczyną może być bardziej realistyczne podejście Wnioskodawców do możliwości realizacji liczby wymian, które w roku akademickim 2014/2015 były limitowane liczbą rekrutowanych studentów.

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie zakończonego naboru wniosków na projekty mobilności, które będą realizowane w roku akademickim 2014/2015, pokazując zapotrzebowanie w podziale na Państwa, z którymi wymiany zostały zaplanowane.

 

Państwo Norwegia Islandia Liechtenstein Razem
Liczba wymian 807 156 29 992
Kwota (EUR) 3 567 363,00 € 607 757,00 € 116 067,00 € 4 291 187,00 €

 

Operator Programu oczekuje obecnie na wnioski do projektów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni przesyłane w wersji papierowej, w oryginale. Będą one poddane ocenie formalnej zgodnie z Kartą Oceny Formalnej opublikowaną pod adresem:

a następnie przeprowadzone zostaną kolejne czynności opisane w Przewodniku dla Wnioskodawcy, opublikowanym pod adresem:

zmierzające do zatwierdzenia wniosku do dofinansowania, podpisania umów finansowych i rozpoczęcia wymian.

Dziękujemy wszystkim uczelniom za zainteresowanie współpracą z instytucjami z Państw – Darczyńców i aktywny udział w kolejnym naborze wniosków do Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.