Podsumowanie zakończonego naboru wniosków

Podsumowanie naboru wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

na rok akademicki 2015/2016

W dniu 2 kwietnia 2015 zakończył się kolejny nabór wniosków do działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni współfinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych. Uprawnionymi Wnioskodawcami były polskie uczelnie wyższe posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

W ramach naboru w systemie elektronicznym złożono 35 wniosków na kwotę 5 011 869,00 €. Operator Programu otrzymał wnioski od wielu wcześniejszych Beneficjentów oraz od uczelni, które nigdy jeszcze nie uczestniczyły w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni.

Nabór trwał przez dwa miesiące, rozpoczął się 2 lutego, a zakończył 2 kwietnia 2015.  W tym czasie uruchomiona została dla wnioskodawców platforma internetowa, umożliwiająca złożenie wniosków w wersji elektronicznej. W trakcie trwania naboru zostały zorganizowane również Dni Otwarte, w których uczestniczyli przedstawiciele uczelni, które realizowały wcześniej projekty w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, jak również przedstawiciele instytucji, które planowały złożenie wniosku po raz pierwszy.

Dokładne podsumowanie naboru będzie możliwe po otrzymaniu oryginałów wniosków, jednak już teraz można porównać niektóre jego elementy z naborem z poprzedniego roku 2014/2015. Złożono cztery wnioski więcej, wyrażając o 720 682 € większe zapotrzebowanie na środki oraz zaplanowano o 151 więcej wymian. Analiza opisanej sytuacji pozwala domyślać się, że coraz więcej uczelni chce korzystać z dofinansowania, jakie umożliwia Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy oraz coraz więcej osób chce uczestniczyć w wymianach z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem, a także przyjeżdżać do Polski. Nie wszystkim instytucjom udało się jednak złożyć wnioski i dotrzymać terminu zakończenia naboru. Nie dostarczenie umów partnerskich z instytucji zagranicznych uniemożliwiło w pojedynczych przypadkach polskim instytucjom wzięcia udziału w naborze.

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie zakończonego naboru wniosków, na projekty mobilności, które będą realizowane w roku akademickim 2015/2016, pokazując zapotrzebowanie w podziale na Państwa, w których wymiany zostały zaplanowane.

 

Państwo Norwegia Islandia Liechtenstein Razem
Liczba wymian 912 200 31 1143
Kwota (EUR) 4 056 642,00 € 802 977,00 € 152 250,00 € 5 011 869,00 €

 

Operator Programu oczekuje obecnie na wnioski do projektów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni przesyłane w wersji papierowej, w oryginale. Będą one poddane ocenie formalnej zgodnie z Kartą Oceny Formalnej, a następnie przeprowadzone zostaną kolejne czynności opisane w Przewodniku dla Wnioskodawcy zmierzające do zatwierdzenia wniosku do dofinansowania, podpisania umów finansowych i rozpoczęcia wymian.

Dziękujemy wszystkim uczelniom za zainteresowanie współpracą z instytucjami z Państw – Darczyńców i aktywny udział w kolejnym naborze wniosków do Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego!