Wyniki naboru wniosków

W dniu 14.06.2013 Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zatwierdził zasady alokacji funduszy na rok akademicki 2013/2014 w Działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni oraz wysokość przyznanego dofinansowania dla poszczególnych Beneficjentów.

Zasady alokacji funduszy

=> Zasady alokacji funduszy

Wysokość przyznanych kwot

=> Wysokość przyznanych kwot

 


Poniżej przestawiamy bieżące wyniki oceny formalnej dla konkursu wniosków złożonych w ramach projektów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni.

Ostateczne wyniki oceny formalnej

=> Wyniki oceny formalnej

Lista zostanie uaktualniona po przesłaniu uzupelnień przez Wnioskodawców, których projekt otrzymał status "do wyjaśnienia".