Wyniki naboru wniosków

W dniu 26.05.2015 Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zatwierdził zasady alokacji funduszy na rok akademicki 2015/2016 w działaniu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni oraz wysokość przyznanego dofinansowania dla poszczególnych Beneficjentów.

Zasady alokacji funduszy

=> Zasady alokacji funduszy

Wysokość przyznanych kwot

=> Wysokość przyznanych kwot

 


Poniżej przestawione zostały wyniki oceny formalnej dla konkursu wniosków złożonych w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni dla naboru, który trwał od 2 lutego 2015 do 2 kwietnia 2015.