Dokumenty dla Beneficjentów

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty dla Beneficjentów w ramach Wizyt Przygotowawczych:

 

Raport końcowy – informacja o sposobie przeliczeń walutowych

Przypominamy, że zgodnie z umową finansową dla wydatków poniesionych w innej walucie niż PLN do przeliczeń należy stosować miesięczny kurs obrachunkowy wymiany ustalony przez Komisję Europejską i opublikowany na jej stronie internetowej z dnia dokonania płatności zaliczkowej przez Operatora na rzecz Beneficjenta:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

W poniższym pliku znajduje się informacja o terminie dokonania płatności zaliczkowej na rzecz Beneficjenta.

         => Data dokonania płatności