Dokumenty dla Beneficjentów

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty dla Beneficjentów w ramach Wizyt Studyjnych:

 

Raport końcowy – informacja o sposobie przeliczeń walutowych

Przypominamy, że zgodnie z umową finansową dla wydatków poniesionych w innej walucie niż PLN do przeliczeń na PLN należy stosować miesięczny kurs obrachunkowy wymiany ustalony przez Komisję Europejską i opublikowany na jej stronie internetowej z miesiąca podpisania umowy przez ostatnią ze stron:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm