Wizyty Przygotowawcze - nabór wniosków zakończony grudzień 2013

UWAGA: Informacja z dnia 15.05.2014

Uprzejmie informujemy, iż w piątek 16 maja 2014 roku o godzinie 16:00 zakończy się możliwość wypełniania i składania wniosków w systemie online.frse.org.pl do działania Wizyty Przygotowawcze.

Wersje papierowe złożonych elektronicznie do dnia 16 maja 2014 wniosków muszą zostać wysłane do Operatora Programu najpóźniej do wtorku 20 maja 2014 roku włącznie (decydować będzie data stempla pocztowego / nadania przesyłki kurierskiej).

 • IV NABÓR WNIOSKÓW

 • GRUDZIEŃ 2013

 • FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

 • pełniąca rolę Operatora Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

 • ogłasza Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

1. Działania podlegające dofinansowaniu w ramach naboru

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania Wizyty Przygotowawcze.
Są to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu:

 • nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami;
 • podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;
 • przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu;
 • wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego lub z innych programów.

2. Uprawnieni wnioskodawcy

Instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana od co najmniej 12 m-cy, licząc do dnia składania wniosku.

Polska

Uprawnieni wnioskodawcy to instytucje zajmujące się kształceniem formalnym, takie jak:

 • szkoły (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe, technika);
 • szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne);
 • publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego;
 • instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (takie jak: uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe);

Dla wnioskodawcy polskiego wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

Kraje-Darczyńcy (Islandia, Liechtenstein, Norwegia)

Uprawnione instytucje to: szkoły, uczelnie wyższe, inne instytucje oferujące edukację na wszystkich poziomach, sektor prywatny - przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni współpracujący z instytucjami edukacji, organizacje publiczne i prywatne, w tym instytucje not-for-profit i pozarządowe, ośrodki badawcze.

Dla wnioskodawcy z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Polski.

3. Czas trwania pojedynczej wizyty

Wizyta może trwać od 1 do 5 dni roboczych, najwcześniej może rozpocząć się 29 stycznia 2014, najpóźniej musi się zakończyć dnia 30 czerwca 2014.

4. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

Całkowita alokacja (środki z funduszy norweskich oraz funduszy EOG 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) na konkurs wynosi 177 284 EUR. Nabór prowadzony jest w trybie on-going co oznacza, że każdy wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne będzie na bieżąco rekomendowany do dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnej alokacji.

5. Dofinansowanie pojedynczej wizyty

Dofinansowanie otrzymane na realizację wizyty przygotowawczej ze środków FSS pokrywa 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów. Wkład własny nie jest wymagany.

6. Koszty kwalifikowalne

W ramach Wizyty Przygotowawczej kwalifikowalne będą następujące typy wydatków:

 • koszty podróży i ubezpieczenia w wysokości maksymalnej 500 €,
 • koszty utrzymania w wysokości 250 € za dzień,

dodatkowe koszty wynikające ze specjalnych potrzeb, np. niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

7. Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Operator Programu.

Wnioski będą traktowane jako spełniające kryteria formalne, jeśli m.in.:
a) zostaną złożone w określonym terminie;
b) zostaną złożone na odpowiednich formularzach aplikacyjnych;
c) są podpisane przez właściwe osoby;
d) wszystkie wymagane obowiązkowe załączniki są dołączone.

Kompletna lista kryteriów znajduje się w Karcie Oceny Formalnej (Zobacz pkt. 11 Dokumenty do pobrania).

Ocenie merytorycznej będą podlegały następujące zagadnienia:

 1. cel wizyty osoby indywidualnej jak i instytucji;
 2. agenda oraz plan działań podejmowanych podczas wizyty;
 3. przełożenie planowanych działań na stworzenie przyszłego projektu;
 4. kwalifikacje i doświadczenie zawodowe indywidualnego uczestnika wizyty;
 5. list intencyjny (instytucja przyjmująca) oraz list rekomendujący (uczelnia macierzysta) potwierdzające, że obydwie instytucje wspierają tę wizytę.

Dodatkowo ocena merytoryczna obejmować będzie także ocenę wnioskowanego budżetu w odniesieniu do proponowanych działań.  

Kompletna lista kryteriów znajduje się w Karcie Oceny Merytorycznej (Zobacz pkt. 11 Dokumenty do pobrania).

Rekomendacji projektów do dofinansowania dokonuje Operator Programu. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla projektu podejmuje Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na mocy uchwały.

8. Informacje o środkach odwoławczych przysługujących instytucji wnioskującej

Wnioskodawca  może  skorzystać z procedury odwoławczej  na etapie oceny formalnej lub merytorycznej. Procedura odwoławcza jest dwuinstancyjna. Ciałem  odwoławczym  pierwszej  instancji  jest Operator Programu. Ciałem odwoławczym drugiej instancji jest Krajowy Punkt Kontaktowy. Nie ma procedury odwoławczej od decyzji Krajowego Punktu Kontaktowego. Nie ma również odwołań od ostatecznej decyzji Operatora Programu, dotyczącej przyznania dofinansowania.

9. System płatności i raportowanie

Płatność zaliczkowa w wysokości do 80% całkowitej kwoty dofinansowania płatna będzie po podpisaniu Umowy finansowej. Płatność bilansująca w wysokości do 20% całkowitej kwoty dofinansowania, płatna będzie po akceptacji Raportu końcowego.

Końcowe rozliczenie projektu odbywać się będzie na podstawie Raportu końcowego, który powinien zostać przesłany do Operatora w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu wizyty. Do Raportu konieczne będzie m.in. dołączenie potwierdzenia zrealizowania wizyty, wystawionego przez instytucję goszczącą. W przypadku dodatkowych pytań, Operator Programu może się zwrócić do beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

10. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Wniosek należy składać do Operatora na co najmniej 8 tygodni przed planowaną wizytą.

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 4 grudnia 2013 do 3 lutego 2014, do godz. 16.00. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i do wersji elektronicznej, składanej za pośrednictwem generatora wniosków.

W przypadku niewyczerpania puli środków dostępnej w tym naborze,  termin składania wniosków może ulec wydłużeniu. Operator zamieści stosowną informacją na stronie internetowej www.fss.org.pl

Wniosek składa się z części polskiej oraz angielskiej. Wniosek musi zostać obowiązkowo złożony poprzez generator wniosków znajdujący się na stronie:

Następnie wydrukowany wniosek wraz z kompletem załączników musi być dostarczony w jednej kopercie lub paczce, drogą pocztową (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską (w tym przypadku decyduje data nadania) lub osobiście, w 2 egzemplarzach do Operatora Programu na adres:

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
 • ul. Mokotowska 43
 • 00-551 Warszawa

11. Dokumenty do pobrania

Dokumenty aplikacyjne:

Dodatkowe dokumenty programowe:

 • Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
 • Wytyczne Państw Darczyńców
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

---> Aktualne dokumenty programu

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura FSS (w dni robocze, od 9.00 do 16.00):

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
 • ul. Mokotowska 43
 • 00-551 Warsaw
 • tel.+48/22 46 31 000
 • fax +48/22 46 31 028
 • fss@frse.org.pl
 • www.fss.org.pl

Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady – w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

Dane kontaktowe w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. poszukiwań partnerów z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu:

Norwegia

 • The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU)/Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Edukacji SIU
 • Veena Gill i Ieva Serapinaite
 • Postbox 7800
 • N-5020 Bergen
 • Norway
 • tel. + 47 55 30 88 00
 • fax + 47 55 30 88 01
 • siu@siu.no
 • www.siu.no

Islandia

 • Icelandic Centre for Research (RANNIS)/Islandzkie Centrum Badań RANNIS
 • Vidar Helgason
 • Laugavegur 13
 • 101 Reykjavík
 • Iceland
 • tel. +354 515 5800
 • fax +354 552 9814
 • rannis@rannis.is
 • http://www.rannis.is

Liechtenstein

Dofinansowane z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.