Wizyty Studyjne – informacje ogólne

Informujemy, iż w dniu 30 kwietnia 2017 nastąpiło formalne zakończenie wdrażania II edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w Polsce.


Działania uprawnione

Wizyty Studyjne to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych mające na celu:

 • podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;
 • ewaluację i podsumowanie zrealizowanych projektów;
 • zapewnienie trwałości rezultatów zrealizowanych projektów;
 • nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami;
 • przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w tym wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z innych programów europejskich.

Wnioskodawcy

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie instytucje edukacyjne, które są uprawnione do udziału w FSS, zarówno instytucje z Polski jak i z Państw-Darczyńców.

Z Polski o dofinansowanie mogą się ubiegać instytucje zajmujące się kształceniem formalnym, takie jak:

 • szkoły (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe, technika);
 • szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne);
 • publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego;
 • instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (takie jak: uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe).

Instytucjami uprawnionymi do wnioskowania z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) są: szkoły, uczelnie wyższe, inne instytucje oferujące edukację na wszystkich poziomach, sektor prywatny - przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni współpracujący z instytucjami edukacyjnymi, organizacje publiczne i prywatne, w tym instytucje not-for-profit i pozarządowe, ośrodki badawcze.

Wniosek składany jest przez instytucję, a nie przez osobę indywidualną. Instytucja może złożyć w konkursie więcej niż jeden wniosek. Pojedynczy wniosek może obejmować wizytę od jednej do dziesięciu osób, tylko do jednego kraju programu.

Czas trwania projektu

Wizyta może trwać od 1 do 10 dni roboczych i dodatkowo maksymalnie do dwóch dni przeznaczonych na podróż. Wizytę może przedzielać maksymalnie jeden weekend.

Koszty uprawnione

W ramach Wizyty Studyjnej kwalifikowalne będą następujące typy wydatków:

 • koszty podróży i ubezpieczenia w wysokości 500 € dla jednego uczestnika wizyty
 • koszty utrzymania w wysokości 250 € za dzień dla jednego uczestnika wizyty,
 • dodatkowe koszty wynikające ze specjalnych potrzeb, np. niepełnosprawności (jeśli dotyczy);
 • koszty organizacji wizyty w wysokości 50 € za jednego uczestnika wizyty.

Procedura aplikacyjna

Wnioski aplikacyjne składane będą po ogłoszeniu „Zaproszenia do składania wniosków” przez Operatora, na min. 8 tygodni przed zaplanowanym terminem wizyty.

Niezbędnymi załącznikami do wniosku będą dokumenty potwierdzające chęć współpracy partnerskiej oraz rzetelne i realne zaplanowanie spotkania w postaci m.in. zaproszenia, listu intencyjnego, planu pobytu i harmonogramu prac.

Zasady finansowania

Płatności będą przekazywane w PLN na podany w umowie rachunek instytucji wysyłającej (beneficjenta), nie na konta osób prywatnych.

Wypłata dofinansowania

 • płatność zaliczkowa – w wysokości do 80% całkowitej kwoty dofinansowania, przekazywana instytucji po podpisaniu umowy finansowej,
 • płatność bilansująca – w wysokości do 20% całkowitej kwoty dofinansowania, przekazywana instytucji po akceptacji Raportu końcowego.

Raportowanie

Końcowe rozliczenie projektu odbywać się będzie na podstawie Raportu końcowego, który powinien zostać przesłany do Operatora w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu wizyty. Do Raportu konieczne będzie m.in. dołączenie potwierdzenia zrealizowania wizyty, wystawionego przez instytucję przyjmującą.