Wizyty Studyjne - nabór wniosków zakończony kwiecień 2016

UWAGA: Informacja z dnia 05.10.2016

 

Uprzejmie informujemy, iż w środę 12 października 2016 roku o godzinie 16:00 zakończy się możliwość wypełniania i składania wniosków w systemie online.frse.org.pl do działania Wizyty Studyjne.

Wersje papierowe wniosków złożonych elektronicznie do dnia 12 października 2016 muszą zostać wysłane do Operatora Programu najpóźniej do piątku 14 października 2016 roku włącznie (decydować będzie data stempla pocztowego / nadania przesyłki kurierskiej).

VIII NABÓR WNIOSKÓW

KWIECIEŃ 2016

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

pełniąca rolę Operatora Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

ogłasza Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

1. Działania podlegające dofinansowaniu w ramach naboru

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania Wizyty Studyjne.
Są to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu:

 • podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;
 • ewaluację i podsumowanie zrealizowanych projektów;
 • zapewnienie trwałości rezultatów zrealizowanych projektów;
 • nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami;
 • przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w tym wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z innych programów europejskich.

Instytucja może złożyć w konkursie więcej niż jeden wniosek. Pojedynczy wniosek może obejmować wizytę od 1 do 10 osób w jednym kraju programu tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie.. Każdy ze złożonych wniosków będzie podlegał indywidualnie ocenie formalnej i merytorycznej, a w przypadku uzyskania dofinansowania będzie przedmiotem oddzielnej umowy.

2. Uprawnieni wnioskodawcy

Instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana od co najmniej 12 m-cy, licząc do dnia składania wniosku.

Polska

Uprawnieni wnioskodawcy to instytucje zajmujące się kształceniem formalnym, takie jak:

 • szkoły (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe, technika);
 • szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne);
 • publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego;
 • instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (takie jak: uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe);

Dla wnioskodawcy polskiego wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

Państwa-Darczyńcy (Islandia, Liechtenstein, Norwegia)

Uprawnione instytucje to: szkoły, uczelnie wyższe, inne instytucje oferujące edukację
na wszystkich poziomach kształcenia, sektor prywatny - przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni współpracujący z instytucjami edukacji, organizacje publiczne i prywatne, w tym instytucje not-for-profit i pozarządowe, ośrodki badawcze.

Dla wnioskodawcy z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Polski.

3. Czas trwania pojedynczej wizyty

Wizyta może trwać od 1 do 10 dni roboczych i dodatkowo maksymalnie do dwóch dni przeznaczonych na podróż. Wizytę może przedzielać maksymalnie jeden weekend. Wizyta może rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2016, najpóźniej musi się zakończyć dnia 31 grudnia 2016.

4. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

Całkowita alokacja (środki z funduszy norweskich oraz funduszy EOG 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) na konkurs wynosi 300 000 EUR. Nabór prowadzony jest w trybie
on-going co oznacza, że każdy wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne będzie na bieżąco rekomendowany do dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnej alokacji. Całkowita dostępna wysokość środków może zostać powiększona o kwoty nie wykorzystane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach innych działań Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

5. Dofinansowanie działania

Dofinansowanie otrzymane na realizację Wizyty Studyjnej ze środków FSS pokrywa 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów. Wkład własny nie jest wymagany.

Kurs przeliczeniowy dla Wizyt Studyjnych wynosi: 4,2538

6. Koszty kwalifikowalne

W ramach Wizyty Studyjnej kwalifikowalne będą następujące typy wydatków:

 • koszty podróży i ubezpieczenia w wysokości 500 € dla jednego uczestnika wizyty
 • koszty utrzymania w wysokości 250 € za dzień dla jednego uczestnika wizyty,
 • dodatkowe koszty wynikające ze specjalnych potrzeb, np. niepełnosprawności (jeśli dotyczy);
 • koszty organizacji wizyty w wysokości 50 € za jednego uczestnika wizyty.

7. Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Operator Programu.

Wnioski będą traktowane jako spełniające kryteria formalne, jeśli m.in.:

 1. zostaną złożone w określonym terminie;
 2. zostaną złożone na odpowiednich formularzach aplikacyjnych;
 3. są podpisane przez właściwe osoby;
 4. wszystkie wymagane obowiązkowe załączniki są dołączone.

Kompletna lista kryteriów znajduje się w Karcie Oceny Formalnej (Zobacz pkt. 11 Dokumenty do pobrania).

Ocenie merytorycznej będą podlegały następujące zagadnienia:

 1. cel wizyty każdego z uczestników jak i instytucji;
 2. agenda oraz plan działań podejmowanych podczas wizyty;
 3. przełożenie planowanych działań na podtrzymanie i rozwinięcie kontaktów międzyinstytucjonalnych, a także stworzenie przyszłego projektu w ramach innego programu;
 4. kwalifikacje i doświadczenie zawodowe uczestników wizyty.

Dodatkowo ocena merytoryczna obejmować będzie także ocenę wnioskowanego budżetu w odniesieniu do proponowanych działań.  

Kompletna lista kryteriów znajduje się w Karcie Oceny Merytorycznej (Zobacz pkt. 11 Dokumenty do pobrania).

Rekomendacji projektów do dofinansowania dokonuje Operator Programu. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla projektu podejmuje Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na mocy uchwały.

8. Informacje o środkach odwoławczych przysługujących instytucji wnioskującej

Wnioskodawca  może  skorzystać z procedury odwoławczej  na etapie oceny formalnej lub merytorycznej. Procedura odwoławcza jest dwuinstancyjna. Ciałem  odwoławczym  pierwszej  instancji  jest Operator Programu. Ciałem odwoławczym drugiej instancji jest Krajowy Punkt Kontaktowy. Nie ma procedury odwoławczej od decyzji Krajowego Punktu Kontaktowego. Nie ma również odwołań od ostatecznej decyzji Operatora Programu, dotyczącej przyznania dofinansowania.

9. System płatności i raportowanie

Płatność zaliczkowa w wysokości do 80% całkowitej kwoty dofinansowania płatna będzie po podpisaniu Umowy finansowej. Płatność bilansująca w wysokości do 20% całkowitej kwoty dofinansowania, płatna będzie po akceptacji Raportu końcowego.

Końcowe rozliczenie projektu odbywać się będzie na podstawie Raportu końcowego, który powinien zostać przesłany do Operatora w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu wizyty. Do Raportu konieczne będzie dołączenie potwierdzenia zrealizowania wizyty, wystawionego przez instytucję goszczącą. W przypadku dodatkowych pytań, Operator Programu może się zwrócić do beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

10. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Wniosek należy składać do Operatora na co najmniej 8 tygodni przed planowaną wizytą.

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 4 kwietnia 2016 do 6 czerwca 2016, do godz. 16.00. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i do wersji elektronicznej, składanej za pośrednictwem generatora wniosków.

W przypadku niewyczerpania puli środków dostępnej w tym naborze,  termin składania wniosków może ulec wydłużeniu. Operator zamieści stosowną informacją na stronie internetowej www.fss.org.pl

Wniosek składa się z części polskiej oraz angielskiej. Wniosek musi zostać obowiązkowo złożony poprzez generator wniosków znajdujący się na stronie:

Następnie wydrukowany wniosek wraz z kompletem załączników musi być dostarczony w jednej kopercie lub paczce, drogą pocztową (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską (w tym przypadku decyduje data nadania) lub osobiście, w 2 egzemplarzach do Operatora Programu na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

11. Dokumenty do pobrania

Dokumenty aplikacyjne:

Dodatkowe dokumenty programowe:

 • Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014 
 • Wytyczne Państw–Darczyńców
 • Wytyczne Ministra Rozwoju pełniącego rolę Krajowego Punktu Kontaktowego

http://www.fss.org.pl/program/dokumenty-programowe

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura FSS (w dni robocze, od 9.00 do 16.00):

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel.+48/22 46 31 000
fax +48/22 46 31 028
fss@frse.org.pl
www.fss.org.pl

Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady – w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

Dane kontaktowe w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. poszukiwań partnerów z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu:

Norwegia

The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU)/Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Edukacji SIU
Veena Gill i Frank Moe
Postbox 7800
N-5020 Bergen
Norway
tel. + 47 55 30 88 00
fax + 47 55 30 88 01
siu@siu.no
www.siu.no

Islandia

Icelandic Centre for Research (RANNIS)/Islandzkie Centrum Badań RANNIS
Vidar Helgason
Laugavegur 13
101 Reykjavík
Iceland
tel. +354 515 5800
fax +354 552 9814
rannis@rannis.is
http://www.rannis.is

Liechtenstein

Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten/Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego AIBA
Marion Kindle-Kühnis
Postplatz 2 / Postfach 22
FL- 9494 Schaan
tel. +423 236 7220
fax +423 236 7224
info@aiba.llv.li
http://www.aiba.llv.li/
http://www.eeagrants.li.com

Dofinansowane z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.