Wyniki naboru wniosków

Poniżej przestawione zostały wyniki oceny formalnej, oceny merytorycznej oraz decyzji Zarządu FRSE dla konkursu wniosków złożonych w ramach Wizyt Studyjnych.

Wyniki oceny formalnej

Lista jest aktualizowana raz w tygodniu. Projekt ze statusem "zatwierdzony formalnie" podlega ocenie merytorycznej, projekt "odrzucony formalnie" nie podlega dalszej ocenie, projekt o statusie "do wyjaśnienia" oczekuje na ostateczną ocenę formalną.


Wyniki oceny merytorycznej - stan na dzień 25 października 2016

Lista jest aktualizowana raz w tygodniu. Rekomendacji projektów do dofinansowania dokonuje Operator Programu. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla projektu podejmuje Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na mocy uchwały.


Decyzje Zarządu FRSE

Lista jest umieszczana po każdym posiedzeniu Zarządu FRSE, na którym zostanie podjęta uchwała dotycząca kwot dofinansowania projektów złożonych w ramach Wizyt Studyjnych. Decyzja może być następująca:

  • pozytywna - projekt otrzymuje dofinansowanie;
  • negatywna - odrzucony merytorycznie: projekt nie spełnił kryteriów jakościowych konkursu;
  • negatywna - brak środków: projekt spełnił kryteria jakościowe, jednak z powodu wyczerpania się puli środków dostępnych w danym naborze nie uzyskał dofinansowania.

Lista rezerwowa - stan na dzień 25 października 2016

W związku z wyczerpaniem się dostępnej puli środków na realizację Wizyt Studyjnych, wnioski które spełnią kryteria formalne oraz merytoryczne umieszczane będą na liście rezerwowej. W miarę uwalniania się środków z zakończonych i rozliczonych projektów instytucjonalnych, kolejne wnioski z listy rezerwowej otrzymywały będą dofinansowanie.

O kolejności dofinansowywania projektów decydowała będzie data wysłania wniosku przez wnioskodawców (data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej) zgodnie z zasadami naboru wniosków.