Współpraca Instytucjonalna

Informujemy, iż w dniu 30 kwietnia 2017 nastąpiło formalne zakończenie wdrażania II edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w Polsce.


W ramach Współpracy Instytucjonalnej FSS instytucje z Polski oraz Państw-Darczyńców zaangażowane w edukację formalną mogą realizować dwustronne oraz wielostronne projekty, dotyczące zagadnień istotnych dla kształcenia na poziomie podstawowym, średnim, wyższym, zawodowym lub kształcenia dorosłych.

Działania uprawnione

Projekty mogą podejmować następujące zagadnienia:

 • wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami, w tym wymiana uczniów, nauczycieli oraz pracowników;
 • wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami na rzecz realizacji zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
 • rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania opartego na ICT;
 • konferencje, seminaria, publikacje.

Wnioskodawcy

Uprawnione instytucje z Polski mogą składać wnioski w imieniu grupy projektowej. Partnerstwo wymaga nawiązania przez instytucję z Polski współpracy z co najmniej jedną instytucją z Państwa-Darczyńcy.

Polska

Uprawnieni wnioskodawcy to: instytucje zajmujące się kształceniem formalnym, takie jak:

 • szkoły (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe, technika);
 • szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne);
 • publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego;
 • instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (takie jak: uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe);

Instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana na terenie Polski od co najmniej 12 m-cy, licząc do dnia składania wniosku. Partnerstwo wymaga nawiązania współpracy z co najmniej jedną instytucją z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

Partnerzy z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) – wymagany jest co najmniej jeden partner zagraniczny

Uprawnione instytucje to: szkoły, uczelnie wyższe, inne instytucje oferujące edukację na wszystkich poziomach, sektor prywatny - przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni współpracujący z instytucjami edukacyjnymi, organizacje publiczne i prywatne, w tym instytucje not-for-profit i pozarządowe, ośrodki badawcze.

Partnerzy z Polski – opcjonalnie

Uprawnione instytucje to: szkoły, uczelnie wyższe, inne instytucje oferujące edukację na wszystkich poziomach, sektor prywatny - przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni współpracujący z instytucjami edukacyjnymi, organizacje publiczne i prywatne, w tym instytucje not-for-profit i pozarządowe, ośrodki badawcze.

Czas trwania projektu

Projekt może trwać od 6 m-cy do ok. 2 lat.

Procedura aplikacyjna

Polski koordynator projektu składa wniosek aplikacyjny. Wniosek określa cele projektu, zakres współpracy między partnerami, działania i budżet. Formularz wniosku, karta oceny formalnej i merytorycznej oraz Przewodnik dla Wnioskodawców zostaną umieszczone na stronie internetowej Operatora równolegle z ogłoszeniem naboru wniosków.

Zasady finansowania

W ramach projektów Współpracy Instytucjonalnej możliwe jest uzyskanie dofinansowania pojedynczego projektu w wysokości od 20.000 € do 100.000 €. Kwota przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów całego projektu, pozostałe min. 10% wnioskodawca powinien zapewnić ze źródeł innych niż FSS.

Koszty uprawnione

W ramach projektów Współpraca Instytucjonalna uprawnione będą następujące typy wydatków:

 • koszty podróży, ubezpieczenia i utrzymania;
 • koszty organizacji seminariów, warsztatów, konferencji;
 • wynagrodzenia i honoraria pracowników realizujących projekt;
 • przygotowanie i produkcja materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu;
 • zakup wyposażenia szkoleniowego na kwotę nieprzekraczającą 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych;
 • koszty administracyjne;
 • dodatkowe koszty wynikające ze specjalnych potrzeb (niepełnosprawności), jeśli dotyczy.

Schemat wypłaty zaliczek i rozliczenia projektu

 • płatność zaliczkowa – w wysokości do 80% całkowitej kwoty dofinansowania płatna po podpisaniu umowy finansowej (w zależności od badania zdolności finansowej dokonywanej przed podpisaniem umowy), w przypadku instytucji prywatnych otrzymujących grant w wysokości powyżej 25.000 € po badaniu zdolności finansowej płatności zaliczkowe mogą następować w kilku ratach,
 • płatność bilansująca – w wysokości do 20% całkowitej kwoty dofinansowania, płatna po akceptacji Raportu końcowego

Raportowanie

Beneficjent składa raporty częściowe co 4 miesiące, obejmujące trzy okresy sprawozdawcze w każdym roku kalendarzowym. Raport końcowy będzie składany w terminie 1 miesiąca od zakończenia okresu kwalifikowalności.