Współpraca Instytucjonalna - nabór wniosków zakończony

 • III NABÓR WNIOSKÓW KWIECIEŃ 2013
 • FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
 • pełniąca rolę Operatora Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
 • ogłasza
 • Zaproszenie do składania wniosków
 • w trybie konkursowym
 • Współpraca Instytucjonalna

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

1. Działania podlegające dofinansowaniu w ramach naboru wniosków dla Współpracy Instytucjonalnej

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach Współpracy Instytucjonalnej - dwustronnych lub wielostronnych projektów, dotyczących wspólnych działań i inicjatyw (takich jak np. projekty szkolne, seminaria, konferencje, publikacje) podejmowanych przez instytucje z Polski oraz z Państw-Darczyńców.

Projekty mogą dotyczyć następujących zagadnień:

 • wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami, w tym wymiana uczniów, nauczycieli oraz pracowników;
 • wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami na rzecz realizacji zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
 • rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania opartego na technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK);
 • konferencje, seminaria, publikacje.

2. Uprawnieni wnioskodawcy

Uprawnione instytucje z Polski mogą składać wnioski w imieniu grupy projektowej. Partnerstwo wymaga nawiązania przez instytucję z Polski współpracy z co najmniej jedną instytucją z Państwa-Darczyńcy.

Polska

Uprawnieni wnioskodawcy to: instytucje zajmujące się kształceniem formalnym, takie jak:

 • szkoły (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe, technika);
 • szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne);
 • publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego;
 • instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (takie jak: uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe);

Instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana na terenie Polski od co najmniej 12 m-cy, licząc do dnia składania wniosku. Partnerstwo wymaga nawiązania współpracy z co najmniej jedną instytucją z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

Partnerzy z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) – wymagany jest co najmniej jeden partner zagraniczny

Uprawnione instytucje to: szkoły, uczelnie wyższe, inne instytucje oferujące edukację na wszystkich poziomach, sektor prywatny - przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni współpracujący z instytucjami edukacyjnymi, organizacje publiczne i prywatne, w tym instytucje not-for-profit i pozarządowe, ośrodki badawcze.

Partnerzy z Polski – opcjonalnie

Uprawnione instytucje to: szkoły, uczelnie wyższe, inne instytucje oferujące edukację na wszystkich poziomach, sektor prywatny - przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni współpracujący z instytucjami edukacyjnymi, organizacje publiczne i prywatne, w tym instytucje not-for-profit i pozarządowe, ośrodki badawcze.

3. Czas trwania pojedynczego projektu

Pojedynczy projekt może trwać od 6 m-cy do maksymalnie 2 lat, w okresie: od 4 listopada 2013 do 31 października 2015.

4. Kwota środków dostępnych w naborze

Całkowita alokacja (środki z MF EOG 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) na konkurs wniosków Współpraca Instytucjonalna wynosi 1 873 333 EUR.

5. Dofinansowanie pojedynczego projektu

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania pojedynczego projektu w wysokości od 20 000 EUR do 100 000 EUR. Kwota przyznanego dofinansowania z Programu nie może przekroczyć 90% kosztów projektu, pozostałe min. 10% kosztów projektu powinno zostać zapewnione ze źródeł innych niż FSS.

6. Koszty kwalifikowalne

W ramach projektów Współpraca Instytucjonalna uprawnione będą następujące typy wydatków:

 • koszty podróży, ubezpieczenia i utrzymania;
 • koszty organizacji seminariów, warsztatów, konferencji;
 • wynagrodzenia i honoraria pracowników realizujących projekt;
 • przygotowanie i produkcja materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu;
 • zakup wyposażenia szkoleniowego na kwotę nieprzekraczającą 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych;
 • koszty administracyjne;
 • dodatkowe koszty wynikające ze specjalnych potrzeb (niepełnosprawności), jeśli dotyczy.

7. Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej. Oceny formalnej dokonuje Operator Programu, ocena merytoryczna dokonywana jest przez niezależnych ekspertów zewnętrznych.

Wnioski będą traktowane jako spełniające kryteria formalne oraz kwalifikowalności, jeśli m.in.:

 • zostaną złożone w określonym terminie;
 • zostaną złożone na odpowiednim formularzu aplikacyjnym;
 • będą podpisane przez uprawnione osoby;
 • wszystkie wymagane obowiązkowe załączniki będą dołączone.

Kompletna lista kryteriów znajduje się w Karcie Oceny Formalnej.

Ocenie merytorycznej będą podlegały następujące zagadnienia:

 • cele projektu;
 • metodologia i program pracy;
 • innowacyjny charakter;
 • stosunek kosztów do korzyści (racjonalność planowanego budżetu);
 • trwałe oddziaływanie i znaczenie rezultatów projektu;
 • upowszechnianie rezultatów projektu.

Dodatkowo ocena merytoryczna obejmować będzie także ocenę wnioskowanego budżetu w odniesieniu do proponowanych działań.

Kompletna lista ocenianych zagadnień znajduje się w Karcie oceny merytorycznej.

Na podstawie oceny wykonanej przez ekspertów zewnętrznych, Komitet ds. Wyboru Projektów przygotowuje listę rankingową projektów, w podziale na projekty proponowane do dofinansowania, odrzucone oraz znajdujące się na liście rezerwowej („waiting list”). Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla projektów podejmuje Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na mocy uchwały.

Karty oceny formalnej oraz merytorycznej, jak również szczegółowe kryteria selekcji znajdują się w załącznikach do zaproszenia.

8. Informacje o środkach odwoławczych przysługujących instytucji wnioskującej

Wnioskodawca może skorzystać z procedury odwoławczej od decyzji o odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej lub merytorycznej. Procedura odwoławcza jest dwuinstancyjna. Ciałem odwoławczym pierwszej instancji jest Operator Programu. Ciałem odwoławczym drugiej instancji jest Krajowy Punkt Kontaktowy. Nie ma procedury odwoławczej od decyzji Krajowego Punktu Kontaktowego. Nie ma również odwołań od ostatecznej decyzji Operatora Programu, dotyczącej przyznania dofinansowania.

9. System płatności i raportowanie

Płatność zaliczkowa w wysokości do 80% całkowitej kwoty dofinansowania płatna będzie po podpisaniu umowy finansowej między Operatorem Programu a Wnioskodawcą. Płatność bilansująca (jeśli dotyczy) w wysokości do 20% całkowitej kwoty dofinansowania, płatna będzie po akceptacji Raportu Końcowego.

W przypadku instytucji prywatnych otrzymujących grant w wysokości powyżej 25 000 EUR po badaniu zdolności finansowej płatności zaliczkowe mogą być dokonywane w kilku ratach. W takich przypadkach Raport Częściowy będzie podstawą do wypłaty drugiej zaliczki, która zostanie przekazana dopiero po wykorzystaniu 70% poprzedniej płatności.

Beneficjent przedkłada raporty częściowe co 4 miesiące, obejmujące 3 okresy sprawozdawcze w każdym roku kalendarzowym. Końcowe rozliczenie projektu nastąpi po zatwierdzeniu Raportu Końcowego, składanego w terminie do miesiąca po zakończeniu okresu kwalifikowalności.

10. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 8 kwietnia 2013 r. do dnia 7 czerwca 2013 r., do godz. 16.00. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i do wersji elektronicznej, składanej za pośrednictwem generatora wniosków.

Wniosek składa się z części polskiej oraz angielskiej. Wniosek musi zostać obowiązkowo złożony poprzez generator wniosków znajdujący się na stronie

Następnie wydrukowany wniosek wraz z kompletem załączników musi być dostarczony w jednej kopercie lub paczce, drogą pocztową (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską (w tym przypadku decyduje data nadania) lub osobiście, w 2 egzemplarzach do Operatora Programu na adres:

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
 • ul. Mokotowska 43
 • 00-551 Warszawa

11. Dokumenty do pobrania

Dokumenty aplikacyjne:

Dodatkowe dokumenty programu:

 • Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
 • Wytyczne Państw Darczyńców
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego pełniącego rolę Krajowego Punktu Kontaktowego
 • ---> Aktualne dokumenty programu

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od 9.00 do 16.00):

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
 • Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
 • ul. Mokotowska 43
 • 00-551 Warszawa
 • tel.+48/22 46 31 000
 • fax +48/22 46 31 028
 • fss@frse.org.pl
 • www.fss.org.pl

Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady – w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

Dane kontaktowe dla osób poszukujących dodatkowych informacji o możliwości znalezienia instytucji partnerskich w Norwegii, Islandii i Liechtenstein:

Norwegia

 • The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU)/Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Edukacji SIU
 • Veena Gill i Ieva Serapinaite
 • Postbox 7800
 • N-5020 Bergen
 • Norway
 • tel. + 47 55 30 88 00
 • fax + 47 55 30 88 01
 • siu@siu.no
 • www.siu.no

Islandia

 • Icelandic Centre for Research (RANNIS)/Islandzkie Centrum Badań RANNIS
 • Vidar Helgason
 • Laugavegur 13
 • 101 Reykjavík
 • Iceland
 • tel. +354 515 5800
 • fax +354 552 9814
 • rannis@rannis.is
 • http://www.rannis.is

Liechtenstein

Dofinansowane z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz ze środków krajowych.