Wyniki naboru wniosków

27 stycznia 2014

Szanowni Państwo!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) informuje, że w wyniku postępowania selekcyjnego dla wniosków składanych w naborze w terminie do 7 czerwca 2013, w związku z zakończeniem procedury odwoławczej przed II instancją, w dn. 22 stycznia Zarząd FRSE, na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów, podjął ostateczną uchwałę dotyczącą przyznania środków finansowych dla działania Współpraca Instytucjonalna.

Do dofinansowania zostały zarekomendowane projekty, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały 60 lub więcej punktów (wynik średniej ocen ekspertów dla dwóch najbardziej zbliżonych ocen), jednak ostateczna decyzja dotycząca dofinansowania wiązała się zarówno z koniecznością wyłonienia najlepszych projektów, jak i wysokością środków, jakimi dysponował Operator w ramach rundy selekcyjnej.

W przypadku wniosków, które otrzymały status „zatwierdzony do dofinansowania” lub „niezatwierdzony do dofinansowania – brak środków” decyzja jest ostateczna. Status „lista rezerwowa” jest statusem tymczasowym - oznacza to, iż projekt będzie mógł być dofinansowany tylko i wyłącznie w przypadku uwolnienia środków w razie rezygnacji z realizacji projektu przez któregoś z Beneficjentów z listy głównej, którego projekt otrzymał status “zatwierdzony do dofinansowania”.

Lista statusów projektów Współpracy Instytucjonalnej - stan na dzień 27 stycznia 2014


19.11.2013

Szanowni Państwo!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) informuje, że w wyniku postępowania selekcyjnego dla wniosków składanych w naborze w terminie do 7 czerwca 2013, w dn. 6 listopada Zarząd FRSE, na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów, podjął uchwałę dotyczącą przyznania środków finansowych dla działania Współpraca Instytucjonalna.

Do dofinansowania zostały zarekomendowane projekty, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały 60 lub więcej punktów (wynik średniej ocen ekspertów dla dwóch najbardziej zbliżonych ocen), jednak ostateczna decyzja dotycząca dofinansowania wiązała się zarówno z koniecznością wyłonienia najlepszych projektów, jak i wysokością środków, jakimi dysponował Operator w ramach rundy selekcyjnej.

W przypadku wniosków, które otrzymały status „zatwierdzony do dofinansowania” lub „niezatwierdzony do dofinansowania – brak środków” decyzja jest ostateczna. Status „lista rezerwowa” jest statusem tymczasowym - oznacza to, iż projekt będzie mógł być dofinansowany tylko i wyłącznie w przypadku uwolnienia środków w razie rezygnacji z realizacji projektu przez któregoś z Beneficjentów z listy głównej, którego projekt otrzymał status “zatwierdzony do dofinansowania” lub w razie uwolnienia środków w wyniku zakończenia procedury odwoławczej (rezerwa środków finansowych na odwołania, które mogą zostać rozpatrzone pozytywnie przez I lub II instancję).

Informacje na temat statusu Państwa wniosków zostały wysłane pocztą rejestrowaną.
Poniżej znajdą Państwo listę ze statusami projektów, które podlegały ocenie merytorycznej - stan na dzień 19 listopada, po decyzji Zarządu FRSE w dniu 6 listopada 2013r.

Lista statusów projektów Współpracy Instytucjonalnej - stan na dzień 19 listopada 2013r.


04.11.2013

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż w związku z trwającą procedurą odwoławczą przed drugą instancją, prawdopodobny termin ogłoszenia listy projektów dofinansowanych ulega kolejnemu przesunięciu. Trwa wymiana korespondencji związanej z procedurą odwoławczą od wyników oceny merytorycznej, w zależności od przyjętego sposobu dalszego procedowania wyniki konkursu będą znane najwcześniej prawdopodobnie pod koniec grudnia 2013.

Zdajemy sobie sprawę, iż dla wielu wnioskodawców przedłużający się termin rozstrzygnięcia konkursu jest kłopotliwy tym bardziej, że sporo działań projektowych miało rozpocząć się już w listopadzie. W związku z powyższym dla projektów, które uzyskają dofinansowanie, a planowo miały się rozpocząć w listopadzie-grudniu b.r., konieczne będzie przeformułowanie harmonogramu działań – będzie to z Państwem indywidualnie wyjaśnianie przy procesie podpisywania umów finansowych.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych etapach procedury oraz o ostatecznym terminie ogłoszenia wyników naboru.


16.10.2013

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą od wyników oceny merytorycznej, związaną z możliwością składania odwołań do II instancji, ostateczne wyniki konkursu wraz z listą projektów do dofinansowania po decyzji Zarządu FRSE zostaną przedstawione najwcześniej pod koniec października. Należy jednak liczyć się z tym, że ostateczna decyzja może zostać podjęta w listopadzie, w zależności od przebiegu procedury, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.


30.09.2013

Szanowni Państwo,

zakończyła się procedura rozpatrywania odowołań od oceny merytorycznej złożonych do I instancji (Operatora Programu). Na początku października odbędzie się posiedzenie Komitetu ds. Wyboru Projektów, który w formie rekomendacji przedstawi listę projektów do dofinansowania do decyzji Zarządu FRSE. O wynikach procesu selekcji zostaną Państwo poinformowani indywidualnie, umieścimy również ostateczną listę ze statusami projektów po uchwale Zarządu FRSE, co nastąpi prawdopodobnie w drugiej połowie października.


OCENA MERYTORYCZNA

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 21 sierpnia zakończył się wstępny etap oceny merytorycznej, przeprowadzonej przez ekspertów zewnętrznych dla wniosków złożonych do 7 czerwca 2013 w ramach działań Współpraca Instytucjonalna oraz Rozwój Polskich Uczelni.

-> Współpraca Instytucjonalna – status wniosków po ocenie merytorycznej

Wszyscy Wnioskodawcy zostali poinformowani indywidualnie o ocenie wniosków jak również otrzymali informację dotyczącą dalszej procedury. W związku z możliwymi odwołaniami od oceny merytorycznej, przewidzianymi w procedurze Programu, ocena ta zostanie zakończona po rozpatrzeniu potencjalnych odwołań, prawdopodobnie w drugiej połowie września 2013 r.  

Ostateczną decyzję o dofinansowaniu poszczególnych projektów podejmie uchwałą Zarząd FRSE, na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów. Nastąpi to najprawdopodobniej pod koniec września 2013 r.


OCENA FORMALNA

Wyniki naboru zakończonego 7 czerwca 2013 dla Współpracy Instytucjonalnej

-> Wyniki oceny formalnej dla wniosków złożonych w ramach Współpracy Instytucjonalnej

“Odrzucony formalnie” - wniosek nie spełnia kryteriów formalnych i nie podlega dalszej ocenie merytorycznej;
“Zatwierdzony formalnie” - wniosek spełnia kryteria formalne i będzie podlegał ocenie merytorycznej;