Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Informujemy, iż w dniu 30 kwietnia 2017 nastąpiło formalne zakończenie wdrażania II edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w Polsce.


Działania uprawnione

Wymiany studentów (studia 1, 2, 3 stopnia), uprawnieni są studenci z Polski i z Państw-Darczyńców:

 • wyjazdy w celu realizacji okresu studiów od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim. Wyjazdom może towarzyszyć udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym;
 • wyjazdy na praktyki do współpracujących instytucji, firm lub organizacji na okres od 3 do 12 miesięcy, w jednym roku akademickim. Wyjazdom może towarzyszyć udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym.

Wymiany pracowników uczelni, uprawnieni są pracownicy z Polski oraz z Państw-Darczyńców:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • uczestnictwo w seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach;
 • staż towarzyszący „work shadowing”.

Wnioskodawcy

O dofinansowanie w ramach FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogąubiegać się polskie uczelnie wyższe – posiadające Kartę Uczelni Erasmusa.

Polska uczelnia może współpracować z dowolną liczbą uczelni lub innych instytucji partnerskich z Państw - Darczyńców, o ile ma podpisaną dwustronną umowę o współpracy. Umowa dwustronna będzie obligatoryjna.

Beneficjenci indywidualni (studenci i pracownicy) aplikują do swoich uczelni macierzystych: polscy studenci i pracownicy do polskich uczelni (wnioskodawców), studenci i pracownicy z krajów EOG-EFTA do uczelni w Państwach EOG-EFTA, w których są zarejestrowani / zatrudnieni i które posiadają dwustronną umowę o współpracy z wnioskodawcą (polską uczelnią).

Przy organizacji procesu rekrutacji, przygotowania indywidualnych beneficjentów do odbycia mobilności, raportowaniu indywidualnych beneficjentów do instytucji macierzystych będą miały zastosowanie procedury wypracowane w Programie Erasmus. Uczelnia macierzysta będzie odpowiedzialna za rekrutację, wybór, monitorowanie i raportowanie osób indywidualnych.

Czas trwania projektu

Kwalifikowalny czas trwania pojedynczego projektu mobilnościowego wynosi do 15 miesięcy – licząc od 1 lipca do końca września następnego roku.

Zasady finansowania

Koszty uprawnione

 • koszt podróży i ubezpieczenia dla uczestników indywidualnych;
 • koszty utrzymania za okres spędzony za granicą dla uczestników indywidualnych;
 • koszty organizacji mobilności poniesione przez uczelnię przyjmującą.

Wymiana studentów

 • miesięczna kwota grantu dla polskich studentów wyjeżdżających do Państwa-Darczyńcy na studia lub praktyki 800 € na miesiąc;
 • miesięczna kwota grantu dla studentów z Państw-Darczyńców przyjeżdżających do Polski na studia lub praktyki 600 € na miesiąc.

Dodatkowo: 500 € jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę. Nie są wymagane faktury lub rachunki od beneficjentów indywidualnych (studentów i pracowników).

Wymiana pracowników

 • ryczałt dla pracowników polskich uczelni wyjeżdżających do Państw-Darczyńców:
  - 250 € za 1 dzień
  - 1250 € za 1 tydzień
  - 2100 € za 1 miesiąc
 • ryczałt dla pracowników uczelni Państw-Darczyńców przyjeżdżających do Polski:
  - 150 € za 1 dzień
  - 750 € za 1 tydzień
  - 1250 € za 1 miesiąc

Dodatkowo: 500 € jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę. Nie są wymagane faktury lub rachunki od beneficjentów indywidualnych (studentów i pracowników).

Organizacja mobilności

Każdej uczelni goszczącej przysługuje ryczałt w wysokości 500 € za przyjęcie jednego uczestnika indywidualnego. Nie są wymagane faktury lub rachunki dokumentujące poniesione wydatki w ramach organizacji mobilności. Kwota ta powinna pokryć koszty organizacyjne poniesione przez uczelnię przyjmującą, związane z przygotowaniem i realizacją przyjazdów studentów i pracowników.

Wypłata zaliczek przez Operatora

Środki finansowe wypłacane są przez Operatora uczelni polskiej, która jest beneficjentem programu, zgodnie z poniższym schematem.

 • pierwsza płatność – zaliczka do 50% przyznanego dofinansowania. Zaliczka zostanie wypłacona w terminie do 45 dni od podpisania umowy finansowej;
 • druga zaliczka – do 30% przyznanego dofinansowania, nastąpi po złożeniu i zaakceptowaniu przez Operatora Raportu częściowego nr 1 wraz z wnioskiem o płatność, pod warunkiem wykorzystania 70% wcześniej otrzymanych środków;
 • trzecia zaliczka – w wysokości do 20 % przyznanego dofinansowania, może nastąpić po złożeniu Raportu częściowego nr 2 wraz z wnioskiem o płatność, pod warunkiem wykorzystania 70% wcześniej otrzymanych środków,  lub przyjąć formę płatności bilansującej i być wypłacona po złożeniu i zaakceptowaniu przez Operatora Raportu końcowego

Beneficjent może również wnioskować o wypłatę kolejnej zaliczki niezależnie od terminu składania Raportów częściowych, warunkiem zaakceptowania Wniosku o płatność jest wykorzystanie 70% wcześniej przekazanych środków.

Po otrzymaniu zaliczek uczelnia polska realizuje wypłaty dla uczestników indywidualnych oraz dla instytucji partnerskich.

Procedura wnioskowania

Nabory wniosków będą ogłaszane raz w roku na przełomie lutego/marca 2013, 2014 i 2015 i będą trwały przez dwa miesiące. Formularz wniosku zostanie opublikowany wraz z właściwym „Przewodnikiem dla Wnioskodawców” na stronie internetowej Operatora równocześnie z ogłoszeniem naboru wniosków.

Raportowanie

Instytucje będą zobligowane do przesłania 2 Raportów częściowych w trakcie okresu, na jaki przyznane zostało dofinansowanie. Raporty te umożliwią Operatorowi redystrybucję niewykorzystanych środków. Raport końcowy będzie stanowić podstawę do ostatecznej kalkulacji kosztów oraz do realizacji płatności bilansującej. Może to być płatność na korzyść beneficjenta, lub zwrot na konto Operatora - w wypadku niewykorzystania lub nienależytego udokumentowania wydatkowania funduszy.