Norwegia

Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Edukacji SIU (The Norwegian Centre for International Cooperation in Education) jest instytucją publiczną, promującą współpracę międzynarodową w obszarze edukacji i badań. Misją SIU jest promocja i wspieranie współpracy oraz mobilności, jak również przezwyciężanie barier kulturowych w komunikacji i wymianie w obszarze edukacji na poziomie międzynarodowym.Centrum zostało powierzone ważne zadanie koordynacji krajowych działań w zakresie internacjonalizacji zgodnie z norweskimi priorytetami w tej dziedzinie. SIU jest norweską agencją zarządzającą programami międzynarodowymi i działaniami związanymi z edukacją. Administruje krajowymi i międzynarodowymi programami na wszystkich poziomach kształcenia.
Centrum jest również odpowiedzialne za promocję Norwegii jako kraju otwartego na osoby przyjeżdżające w celu podjęcia nauki i prowadzenia badań, udziela też informacji i pomocy w zakresie internacjonalizacji w edukacji.

Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Edukacji SIU administruje następującymi programami:

 • program Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” wraz z jego czterema programami sektorowymi (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig);
 • program Nordplus w zakresie: Nordplus Junior, Nordplus Adult Learning, Nordplus Higher Education i Nordplus Horizontal;
 • liczne programy w zakresie pomocy rozwojowej;
 • programy bilateralne z innymi krajami w Europie i na świecie;
 • programy prowadzące do powstania wspólnego programu studiów: Erasmus Mundus, Nordic Master Programme, International Joint Degrees.

SIU jest również punktem kontaktowym i informacyjnym dla funduszy stypendialnych wdrażanych w ramach Mechanizmów Finansowych. Do głównych zadań SIU w tym zakresie należą w szczególność:

 • udzielanie informacji Operatorom Funduszy z krajów beneficjentów na temat instytucji norweskich i norweskiego systemu edukacji;
 • udzielanie informacji norweskim instytucjom, uczelniom i szkołom;
 • wspieranie powstawania współpracy partnerskiej;
 • seminaria kontaktowe;
 • pomoc instytucjom z krajów beneficjentów w znalezieniu partnera z Norwegii;
 • promocja Mechanizmów Finansowych w Norwegii.

Kontakt
Veena Gill oraz Frank Moe
The Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education (SIU)
Postbox 7800
N-5020 Bergen
Norway
tel. + 47 55 30 88 00
fax + 47 55 30 88 01
siu@siu.no
www.siu.no