Operator FSS

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, na mocy podpisanego 10 czerwca 2011 r. przez minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską oraz ambasadora Norwegii J. E. Enoka Nygaarda Memorandum of Understanding w sprawie nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, pełni rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w Polsce. Głównym celem FRSE jest szeroko rozumiane wspieranie działań na rzecz reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce. Fundacja realizuje swój cel statutowy poprzez:

 • obsługę programów współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji;
 • wspieranie w ramach realizowanych programów prac analitycznych i studialnych wspomagających projektowaną reformę edukacji;
 • programowanie współpracy polskich placówek edukacyjnych z ośrodkami zagranicznymi;
 • podejmowanie coraz szerszej współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami edukacyjnymi.

Działania Fundacji zapewniające liczne uczestnictwo pracowników szkół i uczelni w programach pomocowych podnoszących jakość kształcenia tworzą sprzyjający grunt do reformowania i rozwoju systemu edukacji w Polsce. Programy te uwzględniają szereg inicjatyw Unii Europejskiej, wśród których priorytetowe znaczenie mają:

 • zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie;
 • zwalczanie podziałów i nierówności społecznych;
 • wspieranie dążeń do zdobywania wiedzy;
 • promowanie współpracy prowadzącej do podwyższania jakości usług edukacyjnych;
 • promowanie kształcenia w trakcie całego życia człowieka.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zajmuje się administrowaniem największymi programami Unii Europejskiej z zakresu edukacji w Polsce. FRSE była jedynym operatorem programu bezzwrotnej pomocy dla szkolnictwa wyższego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Tempus, przez wszystkie lata jego działalności. Dzięki doświadczeniom nabytym podczas administrowania tym programem, po podjęciu przez Komisję Europejską decyzji o przyjęciu Polski do grupy państw uczestniczących w programie Socrates, Fundacja stała się Narodową Agencją Programu Socrates, a później Socrates II i przez wiele lat była odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi komponentami tego programu (Erasmus, Grundtvig oraz Comenius). Administruje również programem z zakresu edukacji nieformalnej: MŁODZIEŻ (nazwanym od 2007 r. „Młodzież w działaniu”). W 2007 roku, decyzją polskich władz edukacyjnych FRSE została ustanowiona jedyną centralną instytucją odpowiedzialną za wdrażanie i realizację programu „Uczenie się przez całe życie” wraz z jego wszystkimi programami sektorowymi: Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci. Fundacja prowadzi także Krajowe Punkty Kontaktowe ds. programów UE: Erasmus Mundus i Tempus, Krajowe Biuro Programu EURODESK oraz Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i Krajami Kaukazu SALTO EECA, inicjatywę wspólnotową European Language Label oraz akcję eTwinning. Przy Fundacji działa także Polskie Biuro EURYDICE – sieć informacji o edukacji w państwach europejskich. Programy realizowane w ramach FRSE:

 • „Uczenie się przez całe życie”, w jego ramach działają podprogramy:
 • Comenius – edukacja przedszkolna i szkolna
 • Erasmus – szkolnictwo wyższe
 • Leonardo da Vinci – kształcenie i szkolenie zawodowe
 • Grundtvig – edukacja dorosłych
 • Wizyty Studyjne
 • Wizyty Przygotowawcze LLP
 • „Młodzież w działaniu”
 • Erasmus Mundus
 • Tempus
 • Eurodesk
 • SALTO EECA
 • European Language Label
 • eTwinning
 • EURYDICE
 • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
 • Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS)
 • Fundusz Stypendialny Sciex.