Wizyty Przygotowawcze

Działania uprawnione

Wizyty Przygotowawcze to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych mające na celu:

 • nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami;
 • podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;
 • przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu;
 • wypełnienie wniosku aplikacyjnego, w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego lub z innych programów.

Wnioskodawcy

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie instytucje edukacyjne, które są uprawnione do udziału w FSS, zarówno instytucje z Polski jak i z Państw-Darczyńców. Z Polski o dofinansowanie mogą się ubiegać instytucje zajmujące się kształceniem formalnym (na wszystkich poziomach: podstawowym, średnim,  wyższym, zawodowym, osób dorosłych):

 • szkoły (w tym również dla dorosłych; publiczne, niepubliczne, niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej);
 • technika;
 • szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne);
 • instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe);
 • publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego.

Wniosek składany jest przez instytucję, a nie przez osobę indywidualną.

Czas trwania projektu

Czas trwania pojedynczej wizyty wynosi do 5 dni roboczych.

Koszty uprawnione

W ramach wizyty przygotowawczej kwalifikowalne w ramach projektu będą następujące typy wydatków:

 • koszty podróży i ubezpieczenia w wysokości maksymalnej 500 €
 • koszty utrzymania w wysokości 250 € za dzień.

Procedura aplikacyjna

Wnioski aplikacyjne składane będą po ogłoszeniu „Zaproszenia do składania wniosków” przez Operatora, na min. 8 tygodni przed zaplanowanym terminem wizyty.

Niezbędnymi załącznikami do wniosku będą dokumenty potwierdzające chęć współpracy partnerskiej oraz rzetelne i realne zaplanowanie spotkania w postaci m.in. zaproszenia, listu intencyjnego, planu pobytu i harmonogramu prac.

Zasady finansowania

Płatności będą przekazywane w PLN na podany w umowie rachunek instytucji macierzystej (wysyłającej) beneficjenta, nie na konta osób prywatnych.

Wypłata zaliczek

 • płatność zaliczkowa – w wysokości do 80% całkowitej kwoty dofinansowania płatna po podpisaniu umowy finansowej,
 • płatność bilansująca – w wysokości do 20% całkowitej kwoty dofinansowania, płatna po akceptacji Raportu końcowego.

Raportowanie

Końcowe rozliczenie projektu odbywać się będzie na podstawie Raportu końcowego, który powinien zostać przesłany do Operatora w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu wizyty. Do Raportu konieczne będzie m.in. dołączenie potwierdzenia zrealizowania wizyty, wystawionego przez instytucję goszczącą.