Dokumenty dla Beneficjentów

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty dla Beneficjentów w ramach Wizyt Przygotowawczych.

 

Raport końcowy – informacja o sposobie przeliczeń walutowych

Przypominamy, że zgodnie z umową do przeliczeń EURO/PLN należy stosować kurs 4,0809 natomiast w przypadku wydatków poniesionych w innej walucie niż PLN i EUR, do przeliczeń na PLN należy stosować średni miesięczny kurs obrachunkowy wymiany ustalony przez Komisję Europejską i opublikowany na jej stronie internetowej z miesiąca dokonania płatności zaliczkowej przez Operatora na rzecz Instytucji Beneficjenta http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&SearchField=&Period=2009-2&Delim=,&Language=en

W poniższym pliku znajduje się informacja o terminie dokonania płatności zaliczkowej na rzecz Beneficjenta.

         => Data dokonania płatności