Wizyty Przygotowawcze - nabór wniosków zakończony styczeń 2013

 • I NABÓR WNIOSKÓW STYCZEŃ 2013
 • FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
 • pełniąca rolę Operatora Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
 • ogłasza
 • I Zaproszenie do składania wniosków
 • w trybie konkursowym

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

1. Działania podlegające dofinansowaniu w ramach naboru

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania Wizyty Przygotowawcze. Są to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu:

 • nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami;
 • podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;
 • przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu;
 • wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego lub z innych programów.

2. Uprawnieni wnioskodawcy

Polska

Każda instytucja uprawniona do udziału w ramach któregokolwiek działania FSS: szkoła (podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna), szkoła wyższa oraz inne instytucje zajmujące się edukacją formalną. Dla wnioskodawcy polskiego wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

Kraje-Darczyńcy (Islandia, Liechtenstein, Norwegia)

Uprawnione instytucje to: szkoły, uczelnie wyższe, inne instytucje oferujące edukację na wszystkich poziomach, sektor prywatny - przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni współpracujący z instytucjami edukacji, organizacje publiczne i prywatne, w tym instytucje not-for-profit i pozarządowe, ośrodki badawcze. Dla wnioskodawcy z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Polski.

3. Czas trwania pojedynczej wizyty

Wizyta może trwać od 1 do 5 dni roboczych, najwcześniej może rozpocząć się 7 marca 2013, najpóźniej musi się zakończyć dnia 30 czerwca 2013.

4. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

Całkowita alokacja (środki z MF EOG 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) na konkurs wynosi 200 000 EUR. Nabór prowadzony jest w trybie on-going co oznacza, że każdy wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne będzie na bieżąco rekomendowany do dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnej alokacji.

5. Dofinansowanie pojedynczej wizyty

Dofinansowanie otrzymane na realizację wizyty przygotowawczej ze środków FSS pokrywa 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów. Wkład własny nie jest wymagany.

6. Koszty kwalifikowalne

W ramach wizyty przygotowawczej kwalifikowalne będą następujące typy wydatków:

 • koszty podróży i ubezpieczenia w wysokości maksymalnej 500 €,
 • koszty utrzymania w wysokości 250 € za dzień,
 • dodatkowe koszty wynikające ze specjalnych potrzeb, np. niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

7. Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Operator Programu. Wnioski będą traktowane jako spełniające kryteria formalne oraz kwalifikowalności, jeśli m.in.:

 • zostaną złożone w określonym terminie;
 • zostaną złożone na odpowiednich formularzach aplikacyjnych;
 • są podpisane przez właściwe osoby;
 • wszystkie wymagane obowiązkowe załączniki są dołączone.

Kompletna lista kryteriów znajduje się w Karcie Oceny Formalnej. Ocenie merytorycznej będą podlegały następujące zagadnienia:

 • cel wizyty osoby indywidualnej jak i instytucji;
 • agenda oraz plan działań podejmowanych podczas wizyty;
 • przełożenie planowanych działań na stworzenie przyszłego projektu;
 • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe indywidualnego uczestnika wizyty;
 • list intencyjny (instytucja przyjmująca) oraz list rekomendujący (uczelnia macierzysta) potwierdzające, że obydwie instytucje wspierają tę wizytę.

Dodatkowo ocena merytoryczna obejmować będzie także ocenę wnioskowanego budżetu w odniesieniu do proponowanych działań. Karty oceny formalnej i merytorycznej wraz ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektów znajdują się w załącznikach do ogłoszenia. Rekomendacji projektów do dofinansowania dokonuje Operator Programu. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla projektu podejmuje Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na mocy uchwały.

8. Informacje o środkach odwoławczych przysługujących instytucji wnioskującej

Wnioskodawca może skorzystać z procedury odwoławczej od decyzji o odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej lub merytorycznej. Procedura odwoławcza jest dwuinstancyjna. Ciałem odwoławczym pierwszej instancji jest Operator Programu. Ciałem odwoławczym drugiej instancji jest Krajowy Punkt Kontaktowy. Nie ma procedury odwoławczej od decyzji Krajowego Punktu Kontaktowego. Nie ma również odwołań od ostatecznej decyzji Operatora Programu, dotyczącej przyznania dofinansowania.

9. System płatności i raportowanie

Płatność zaliczkowa w wysokości do 80% całkowitej kwoty dofinansowania płatna będzie po podpisaniu umowy finansowej. Płatność bilansująca w wysokości do 20% całkowitej kwoty dofinansowania, płatna będzie po akceptacji Raportu końcowego. Końcowe rozliczenie projektu odbywać się będzie na podstawie Raportu końcowego, który powinien zostać przesłany do Operatora w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu wizyty. Do Raportu konieczne będzie m.in. dołączenie potwierdzenia zrealizowania wizyty, wystawionego przez instytucję goszczącą oraz dokumentów potwierdzających poniesione wydatki związane z podróżą. W przypadku dodatkowych pytań, Operator Programu może się zwrócić do beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

10. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Wniosek należy składać do Operatora na co najmniej 8 tygodni przed planowaną wizytą.

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 10 stycznia 2013 r. do dnia 11 marca 2013 r., do godz. 16.00. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i do wersji elektronicznej, składanej za pośrednictwem generatora wniosków. Wniosek składa się z części polskiej oraz angielskiej. Wniosek musi zostać obowiązkowo złożony poprzez generator wniosków znajdujący się na stronie:

Następnie wydrukowany wniosek wraz z kompletem załączników musi być dostarczony w jednej kopercie lub paczce, drogą pocztową (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską (w tym przypadku decyduje data nadania) lub osobiście, w 2 egzemplarzach do Operatora Programu na adres:

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
 • ul. Mokotowska 43
 • 00-551 Warszawa

11. Dokumenty do pobrania

Dokumenty aplikacyjne:

Dodatkowe dokumenty programowe:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura FSS (w dni robocze, od 9.00 do 16.00):

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
 • ul. Mokotowska 43
 • 00-551 Warsaw
 • tel.+48/22 46 31 000
 • fax +48/22 46 31 028
 • fss@frse.org.pl
 • www.fss.org.pl

Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady – w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

Dane kontaktowe w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. poszukiwań partnerów z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu:

Norwegia

 • The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU)/Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Edukacji SIU
 • Veena Gill i Ieva Serapinaite
 • Postbox 7800
 • N-5020 Bergen
 • Norway
 • tel. + 47 55 30 88 00
 • fax + 47 55 30 88 01
 • siu@siu.no
 • www.siu.no

Islandia

 • Icelandic Centre for Research (RANNIS)/Islandzkie Centrum Badań RANNIS
 • Vidar Helgason
 • Laugavegur 13
 • 101 Reykjavík
 • Iceland
 • tel. +354 515 5800
 • fax +354 552 9814
 • rannis@rannis.is
 • http://www.rannis.is

Liechtenstein

Dofinansowane z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.