Podsumowanie zakończonego naboru wniosków

Podsumowanie – drugi  nabór wniosków na Wizyty Przygotowawcze
w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Zakończył się drugi nabór wniosków na Wizyty Przygotowawcze finansowanych z funduszy norweskich, funduszy EOG oraz środków krajowych. Pula dostępnych środków w obecnym naborze wynosiła 177 284,00 Euro. Termin składania wniosków rozpoczął się 4 grudnia 2013 i początkowo miał trwać do 3 lutego 2014. Jednak z uwagi na niewykorzystanie dostępnej alokacji w pierwotnym terminie, nabór został dwukrotnie przedłużony. Najpierw do dnia 31 marca 2014 roku, a następnie do momentu wykorzystania dostępnych środków. Ostatecznie nabór został zakończony 16 maja 2014.

Poniższa tabela przedstawia liczbowe podsumowanie wyników oceny naboru wniosków.

Liczba wniosków Wnioskodawcy
z Polski
Wnioskodawcy
z Państw - Darczyńców
Razem
Liczba wniosków złożonych elektronicznie w systemie on-line 159 4 163
Liczba wniosków złożonych w wersji papierowej do Operatora 148 4 152
Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania 119 2 121
Liczba wniosków odrzuconych 23 1 24
Liczba wniosków wycofanych 6 1 7

Wizyty Przygotowawcze cieszyły się zainteresowaniem głównie ze strony polskich Wnioskodawców. Wszystkie wnioski, które wpłynęły do Operatora Programu w wersji papierowej zostały ocenione pod względem formalnym. Następnie, wnioski spełniające kryteria formalne zostały poddane ocenie merytorycznej. Po każdym etapie Wnioskodawcy otrzymywali informację o wynikach oceny i dalszej procedurze postępowania oraz możliwości złożenia odwołania. Projekty, których ocena jakościowa wyniosła co najmniej 29 punktów otrzymywały dofinansowanie lub zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Ocena formalna i merytoryczna, a następnie kontraktacja prowadzone były na bieżąco, w miarę otrzymywania wniosków przez Operatora Programu. Raz w tygodniu Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podejmował decyzję w formie uchwały o ostatecznej akceptacji lub odrzuceniu wniosków. Po podjęciu decyzji przez Zarząd Wnioskodawcy otrzymywali pisemną informację. Listy dofinansowanych projektów były również publikowane na stronie internetowej Operatora Programu i aktualizowane raz w tygodniu. 

W trakcie oceny formalnej 25 Wnioskodawców zostało odrzuconych. Najczęstszym błędem powodującym odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych było zaplanowanie wizyty w terminie krótszym niż 8 tygodni od momentu złożenia wniosku oraz brak oryginału listu intencyjnego lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku niektórych wniosków powodem odrzucenia było niespełnienie więcej niż jednego z wymogów formalnych.

W kilku przypadkach Operator zwrócił się do instytucji goszczącej o potwierdzenie gotowości pracy w dniu wolnym, który przedzielał dni robocze wizyty. Dla wszystkich projektów przedstawiciele z instytucji przyjmującej potwierdzili plany przedstawione w harmonogramie wniosku.

Operator rozpatrzył 7 odwołań od oceny formalnej, we wszystkich przypadkach pozytywnie.

Kryteria formalne oceny stosowane przez Operatora zostały opublikowane w dokumentach stanowiących część Zaproszenia do składania wniosków na stronie internetowej www.fss.org.pl :

We Wniosku zamieszczono Listę kontrolną, w której wymieniono wszystkie obowiązkowe załączniki oraz zasady formalne, które należy spełnić w celu prawidłowego złożenia wniosku. W Przewodniku zostały ponownie wymienione i szczegółowo opisane załączniki, które należy przysłać wraz z Wnioskiem, omówiono też obowiązujące podczas oceny formalnej zasady i upubliczniono Kartę Oceny Formalnej.

W wyniku oceny formalnej 134 wnioski zostały przekazane do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna wykonywana była przez dwóch pracowników Operatora. Zgodnie z Kartą oceny merytorycznej, opublikowanej jako załącznik do Zaproszenia do składania wniosków maksymalna możliwa do uzyskania w wyniku oceny merytorycznej liczba punktów wynosiła 48, natomiast uzyskanie już 60%, czyli 29 punktów pozwalało na pozytywną decyzję i zaakceptowanie wniosku pod względem merytorycznym. Średnia punktacja ze wszystkich ocen wyniosła 40,96 punktów. Wiele projektów uzyskało maksymalną możliwą liczbę 48 punktów. W trakcie oceny merytorycznej 6 Wnioskodawców zostało odrzuconych.

Łącznie w ramach  drugiej rundy naboru do działania Wizyty Przygotowawcze złożono wnioski na kwotę  230 205,00 €, na realizację 152 wizyt, z czego w wyniku pozytywnej rekomendacji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz decyzją Zarządu zakontraktowano 121 projektów na kwotę 182 900,00 €.

Powyższa kwota jest wyższa od dostępnej alokacji przewidzianej na nabór do działania Wizyty Przygotowawcze z powodu niewykorzystania w całości przyznanego dofinansowania przez beneficjentów i  powstania oszczędności w wyniku końcowego rozliczenia projektów już zrealizowanych. 

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie drugiego naboru wniosków w rozbiciu na Państwa, w których realizowana będzie wizyta, podaje również całkowitą kwotę środków, które zostały zakontraktowane na realizację wymienionej w tabeli liczby wizyt w danym Państwie.

  Państwo     Polska     Norwegia     Islandia     Liechtenstein     Razem  
 Liczba wizyt 2 77 39 3 121
Zakontraktowana kwota [EUR] 3 500,00 114 900,00 59 250,00 5 250,00 182 900,00

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom z Polski i z Państw-Darczyńców za zainteresowanie współpracą oraz aktywny udział w drugim naborze wniosków na Wizyty Przygotowawcze realizowane  w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.