Podsumowanie zakończonego naboru wniosków

Podsumowanie zakończonego naboru wniosków na Wizyty Przygotowawcze w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, który trwał od 10 stycznia do 11 marca 2013 roku.

Zakończył się I nabór wniosków na Wizyty Przygotowawcze finansowany z funduszy EOG i norweskich oraz środków krajowych. Wizyty Przygotowawcze cieszyły się zainteresowaniem zarówno ze strony polskich Wnioskodawców jak i Wnioskodawców z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Wszystkie wnioski, które wpłynęły do Operatora Programu w wersji papierowej zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, a Wnioskodawcy otrzymali informację o decyzji oraz o wysokości przyznanego dofinansowania.

Poniższa tabela przedstawia liczbowe podsumowanie wyników oceny I naboru wniosków do Wizyt Przygotowawczych, który trwał od 10 stycznia do 11 marca 2013 roku.

Podsumowanie naboru
Liczba wniosków Wnioskodawcy z Polski Wnioskodawcy z Państw - Darczyńców Razem
Liczba wniosków złożonych elektronicznie w systemie on-line 72 20 92
Liczba wniosków złożonych w wersji papierowej do Operatora 68 18 86
Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania 46 6 52
Liczba wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych 22 12 34

Nabór wniosków był prowadzony w trybie on-going tzn. ocena formalna i merytoryczna, a następnie kontraktacja prowadzone była na bieżąco, w miarę otrzymywania wniosków przez Operatora. Decyzja w sprawie dofinansowania wizyt była podejmowana raz w tygodniu przez Zarząd FRSE i publikowana na stronie Funduszu.

W trakcie oceny formalnej 13 Wnioskodawców zostało poproszonych o dodatkowe wyjaśnienia, najczęściej uzupełnianym elementem było prawidłowe poświadczenie załączników za zgodność z oryginałem. W kilku przypadkach Operator zwrócił się do instytucji goszczącej o potwierdzenie gotowości pracy w dniu wolnym, który przedzielał dni robocze wizyty.

Najczęstszym błędem powodującym odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych bez możliwości uzupełnienia był brak oryginału listu intencyjnego z instytucji goszczącej. Pozostałe przyczyny to najczęściej brak innych załączników, w szczególności wyciągów z odpowiednich rejestrów oraz, w kilku przypadkach, złe zaplanowanie harmonogramu pobytu, który przedzielony był dniami wolnymi od pracy, złożenie wniosku po terminie lub złożenie wniosku w terminie krótszym niż 8 tygodni przed zaplanowanym rozpoczęciem wizyty. W przypadku niektórych wniosków powodem odrzucenia było niespełnienie więcej niż jednego z wymogów formalnych.

Operator rozpatrzył 19 odwołań od oceny formalnej, w przypadku 5 instytucji - pozytywnie, dla pozostałych 14 odwołań decyzja o odrzuceniu wniosku została podtrzymana.

Kryteria formalne oceny stosowane przez Operatora zostały opublikowane w dokumentach stanowiących część Zaproszenia do składania wniosków na stronie internetowej Funduszu tj. we wniosku, w Przewodniku dla wnioskodawców oraz w Karcie oceny formalnej.

Kryteria oceny formalnej zostały przygotowane biorąc pod uwagę sposób naboru i oceny wniosków na bieżąco i wynikający z tego bardzo krótki termin pomiędzy wpłynięciem wniosku a rozpoczęciem realizacji wizyty, w którym należało dokonać oceny formalnej, merytorycznej, umożliwić Wnioskodawcy odwołanie się od decyzji, ale także podpisać umowy i umożliwić działania związane z organizacją podróży i samej wizyty jak np. zakup biletów i dokonanie rezerwacji. Drugim ważnym czynnikiem ustanowienia kryteriów formalnych były wymogi przedstawione przez Państwa-Darczyńców. Zgodnie z Art. 6.8; pkt. 7 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, wszyscy Beneficjenci mają obowiązek podpisania umowy partnerskiej przed rozpoczęciem realizacji projektu z partnerem z Państw-Darczyńców. W przypadku Wizyt Przygotowawczych, w celu uproszczenia procedury, wymóg ten został zminimalizowany do obowiązku przedstawienia wraz z wnioskiem Listu intencyjnego w oryginale podpisanego przez instytucję partnerską.

W wyniku selekcji 52 wnioski zostały przekazane do oceny merytorycznej, a 34 wnioski zostały odrzucone.

Ocena merytoryczna wykonywana była przez dwóch pracowników Operatora wg kryteriów opublikowanych w Karcie oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów za bardzo dobry wniosek wynosiła 48, natomiast już uzyskanie 60%, czyli 29 punktów pozwalało na pozytywną decyzję i zaakceptowanie wniosku pod względem merytorycznym. Operator nie odrzucił żadnego projektu w wyniku oceny merytorycznej.

Łącznie zakontraktowano 81 520.00 € na realizację 52 wizyt przygotowawczych.

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie I naboru wniosków w rozbiciu na państwa, w których realizowana będzie wizyta oraz całkowitą kwotę środków, które zostały zakontraktowane na realizację wymienionej w tabeli liczby wizyt w danym państwie.

Podsumowanie naboru w rozbiciu na państwa
Państwo Polska Norwegia Islandia Liechtenstein Razem
Liczba wizyt 6 31 12 3 52
Zakontraktowana Kwota (Eur) 9 250,00 € 48 020,00 € 19 000,00 € 5 250,00 € 81 520,00 €

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom z Polski i z Państw-Darczyńców za zainteresowanie współpracą, aktywny udział w I naborze wniosków do Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego!